Marek Woch – udział w posiedzeniach Komisji Sejmowych

9.03.2016 r. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych
Technologii Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
sala 14/bud. G. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli postępowania administracyjnego związanego z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej
– przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.