Wójt Gminy Puławy woj. lubelskie 2010-2021 Krzysztof Brzezińśki – skazany za rzekę Klikawkę

Wójt Gminy Puławy woj. lubelskie 2010-2021 Krzysztof Brzezińśki – skazany za rzekę Klikawkę

Wójt Gminy Puławy woj. lubelskie 2010-2021 Krzysztof Brzezińśki – skazany za rzekę Klikawkę https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/rzeka-zalala-pola-prokuratura-oskarza-wojta,n,150109666.html

Wygaśnięcie mandatu wójta na skutek skazania na karę grzywny za niedopełnienie obowiązków z zakresu zarządzania kryzysowego. Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w P.
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

18 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Puławach dnia uznał oskarżonego K. Brzezińskiego za winnego tego, że w dniu 30 maja 2014 r., będąc funkcjonariuszem publicznym – wójtem gminy Puławy, nie dopełnił ciążących na nim:

Z mocy art. 31a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. obowiązków podejmowania działań profilaktycznych w celu zapobieżenia skutkom powodzi, − z mocy art. 19 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. obowiązków kierowania, monitorowania, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie gminy, w ten sposób, że zaniechał podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia niekontrolowanego wypływu wody Klikawka gm. Puławy woj. Lubelskie działań likwidujących istniejące przesiąki i wyrwy grobli tej rzeki, skutkiem czego działał na szkodę interesu prywatnego właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejscowości B. … oraz właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejscowości Ł. …, w konsekwencji narażając ich nieruchomości na zalanie, a także na szkodę interesu publicznego, znajdującego wyraz w spowodowaniu nadmiernych koszów Gminy P. wynikających ze zbyt późno podjętej akcji przeciwpowodziowej, konieczności przyznania zasiłków celowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej …, tj. dokonania przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 231 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 37a k.k. sąd skazał oskarżonego K.B. na karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny …z glosy: Mirosław Karpiuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska, Tomasz Włodek

Szerzej zob. https://journals.umcs.pl/sil/article/view/10156/pdf

https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/przebudowa-koryta-klikawki-nie-w-tym-roku-wniosek-odrzucony,n,1000179516.html

15 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Lublinie V wydział Karny – Odwoławczy

Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że przyjmując, iż K. Brzeziński działał w sposób nieumyślny, uniewinnia go od dokonania zarzucanego czynu

16 stycznia 2020 r. kasacja Prokuratury Rejonowej w Puławach

18 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Lublinie do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym

23 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Lublinie V wydział Karny – Odwoławczy (inny skład) zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy

12 kwietnia 2021 r. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta

Istota problemu – to nie wyroki w tym momencie (6 czerwca 2021 r.)., a:

  1. Prośba do Rzecznika Praw Obywatelskich o udzielenie ochrony prawnej w związku z bezprawnym wygaszeniem mandatu Wójta Gminy Puławy oraz nadmierną dolegliwością kary;
  2. Wystąpienie o ułaskawienie do Prezydenta Andrzeja Dudy poparte przez samorządowców: Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy; Stanisław Gołębiowski – Wójt Gminy Końskowola; Andrzej Bujek – Wójt Gminy Żyrzyn.
  3. Rozpoczęcie poważnej dyskusji ustrojowej (JST) dotyczącej normy zadaniowej i normy kompetencyjnej, aby nie było wątpliwości, który organ władzy za odpowiada (Zob. M. Matczak, Kompetencja, [w:] System prawa administracyjnego, red. M. Matczak,
    Hauser, Warszawa 2015, s. 429 i n.), bo w istocie można postawić tezę, że Sądy musiały się z tymi zagadnieniami zmierzyć. Pozostaje tylko pytanie, czy podołały?
  4. Rozpoczęcie dyskusji nad kodeksem wyborczym w ogóle, ale w tym przypadku o:
    „W dniu 13 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (dalej: nowela). Istotną nowością jest to, że nowela nadaje nowe brzmienie art. 11 § 2 pkt 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego (dalej: k.w.) w ten sposób, że rozszerza dotychczasowy zakres przesłanki wygaśnięcia mandatu wójta w postaci skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego na każdą sytuację skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w tym na sytuację skazania na karę grzywny. Zgodnie z art. 4 noweli nie ma przy tym znaczenia, czy dane przestępstwo zostało popełnione przed dniem
    13 lutego 2019 r. czy też od tej daty. Przepis ten bowiem uzależnia wystąpienie skutku w postaci wygaśnięcia mandatu wójta od daty skazania na karę inną niż kara pozbawienia wolności – jeżeli skazanie na taką karę nastąpiło przed dniem 13 lutego 2019 r., to mandat nie wygasa, jeżeli zaś skazanie nastąpiło po tej dacie, wówczas mandat wygasa.

Należy zadać pytania, co z zasadami: Lex retro non agit z łac. prawo nie działa wstecz – zasada prawa i paremia prawnicza określająca zakaz retroaktywności prawa; Nulla poena sine lege – z łac. sentencja prawnicza oznaczająca nie ma kary bez ustawy.

Ciąg dalszy nastąpi niebawem …..

Tymczasem: Gminę zostawiam bez długów, czuję się ofiarą prawnego absurdu…

News https://mws.org.pl/artykul/gmine-zostawiam-bez/1179520

Z życia Wójta Gminy Puławy 2010-2021 Krzysztofa Brzezińskiego http://krzysztofbrzezinski.pl/biografia/

Wykształcenie:

1985-1989                  Uniwersytet Muzyczny i Teatralny w Wiedniu (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), kierunek: wychowanie muzyczne (Musikpädagogik)

29.01.1988 – magister sztuki, promotor: prof. Karl Wolleitner;

19.06.1989 – egzamin państwowy (Staatliche Lehrbefähigungsprüfung) – uzyskanie uprawnień do nauczania gry na instrumentach muzycznych w specjalności: puzon; egzamin z dyrygentury – z wyróżnieniem (prof. Herwig Reiter);

1983-1986                  Uniwersytet Muzyczny i Teatralny w Wiedniu (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), Wydział Instrumentów Dętych i Perkusyjnych, klasa: puzon, opiekunowie: prof. Rudolf Josel, Karl Jeitler, Horst Küblböck i Friedrich Würzler;

19.03.1986 – koncert dyplomowy (dyplom z jednogłośnym wyróżnieniem);

1981-1983                  Akademii Muzyczna we Wrocławiu (studia przerwane z uwagi na                                            emigrację do Austrii);

1975-1981                  Liceum Muzyczne w Lublinie, matura z wyróżnieniem (klasa: puzon);

2005                           Uniwersytet Muzyczny i Teatralny w Wiedniu – studia podyplomowe menadżerskie zakończone certyfikatem.

2008                           Certyfikat Zarządzanie Oświatą – wynik celujący (Lublim -KURSOR)

2009                           Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)

Odznaczenia:

1986                             Nagroda Specjalna Ministra Nauki Austrii (nadana przez ministra dr. Heinza Fischera);

1988                             Honorowe Obywatelstwo Republiki Austrii za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury i sztuki;

2000                             Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP (nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej); uroczyste wręczenie odbyło się 11.02.2000r.
w Ambasadzie Republiki Polskiej w Wiedniu. Laudację wygłosił Reinhold Weikertschläger;

2002                            Zasłużony dla Miasta Poniatowa;

2004                            6.03.2004r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu odbył się Wieczór Seminaryjny: „Muzyka łączy narody – Krzysztof Brzeziński ambasadorem polskiej i austriackiej kultury” Laudację wygłosił prof. Adam Zieliński

2007                              Złoty Pierścień za Zasługi dla Gminy Gross-Siegharts

2007                            Złota Odznaka za Rozwój Szkolnictwa Muzycznego w Dolnej Austrii

2013                             Laureat I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Tytuł Honorowy Pozytywnie Zakręcony 2013;

2013                             Odznaka za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych;

2014                             Brązowy Krzyż Zasługi (nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);

2015                             Zasłużony dla Województwa Lubelskiego;

2015                             Odznaka Zasłużony dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Medal „Wierni Ojczyźnie”;

2016                             Złoty Krzyż Czarnego Austriackiego Krzyża.

Działalność społeczna:

2001                            inicjator zawarcia partnerstwa między miastami Poniatowa i Gross-Siegharts;

1990                            organizator licznych koncertów w Polsce, Austrii i innych państwach, m. in. zespołu artystycznego „Scholares Minores pro Musica Antiqua”;

 

This post was written by

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


× 3 = dwanaście