Statut

Statut Stowarzyszenia ,,Centrum Społecznej Demokracji”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Centrum Społecznej Demokracji”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie podlega rejestracji sądowej i z chwilą zarejestrowania nabywa osobowość prawną.
 2. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o „władzach Stowarzyszenia” rozumie się przez to organy Stowarzyszenia.

§ 3

Siedzibą władz stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

§ 7

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Stowarzyszenie posługuje się logo oraz symbolami.
 3. Symbole oraz pieczęcie Stowarzyszenia określa w drodze uchwały Zarząd Główny.

 

§ 8

Nazwa Stowarzyszenia oraz logo: niedźwiedź na tle Polski jest prawnie zastrzeżona.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Stowarzyszenie działa w celu:

a. cywilizacyjnego, edukacyjnego i gospodarczego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, jako demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej;

b. edukacji proeuropejska;

c. obrony praw człowieka;

d. promocji Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą;

e. udziału w życiu publicznym;

f. promocji nauki, kultury i sportu;

g. propagowania zdrowego trybu życia;

h. propagowania idei wyrównywania różnic w dostępie do opieki zdrowotnej;

i. propagowania gry w szachy;

j. udzielanie pomocy prawnej, propagowanie edukacji prawnej oraz informacji prawnej społeczeństwu.

§ 10

 Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

a. działalność edukacyjną;

b. niezarobkową działalność wydawniczą;

c. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych, imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia;

d. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi;

e. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;

f. prowadzenie działalności charytatywnej;

 g. niezarobkowe prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzanie analiz, ekspertyz, raportów i opinii, w tym zawierających propozycje rozwiązań w obszarach społecznym, politycznym i gospodarczym służących rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej

h. udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych;

b. członków wspierających;

c. członków honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub obcokrajowiec, który:

a) ukończył 16 r. ż.; b) utożsamia się z celami Stowarzyszenia; c) wypełnił deklarację członkowską;

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny, na podstawie pisemnej deklaracji, która zawiera rekomendację Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia.
 4. Tytuł członka honorowego nadaje osobom fizycznym Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§ 14 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a. uczestnictwa czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia po upływie 6 miesięcy od dnia przyjęcia do Stowarzyszenia;

b. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków;

c. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

d. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;

e. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

f. publicznego posługiwania się symbolami Stowarzyszenia;

g. uzyskiwania szczegółowej informacji na temat finansowych aspektów działalności Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

b. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;

c. godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt b, c, d, e, f, g.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 

§ 16

Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem § 14 ust. 1 pkt a i g. Ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych świadczeń.

 § 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;

b. śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych albo utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

c. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań w terminie przekraczającym 90 dni, po uprzednim pisemnym upomnieniu;

d. wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz za działalność na szkodę Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c, d orzeka Zarząd Główny podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 18

Organami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd Główny,

c. Komisja Rewizyjna,

§ 19

 1. Kadencja Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych członków.
 3. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych członków.
 4. W przypadku braku wymaganego kworum na Walnym Zgromadzeniu Członków, Prezes Zarządu Głównego po konsultacji z Sekretarzem Zarządu Głównego wyznacza w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie kolejne Walne Zgromadzenie Członków, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, kolejne głosowanie nad podjęciem uchwały.

 

§ 20

 1. Utratę statusu członka Zarządu Głównym oraz Komisji Rewizyjnej może spowodować trwała niemożność sprawowania wymagań statutowych przez okres sześciu miesięcy.
 2. Utratę statusu członka Zarządu Głównego oraz Komisji rewizyjnej stwierdza Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.
 3. Utratę statusu członka Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej powoduje:
 4. śmierć członka,
 5. odwołanie z pełnienia funkcji przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały,
 6. rezygnacja pisemna członka Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej ze sprawowanej funkcji,
 7. wybranie nowego składu Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Członków,
 8. ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu.
 9. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby wchodzącej w skład Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu Głównego powołują do Zarządu nową osobę w drodze kooptacji. Zakres kooptacji ograniczony zostaje wówczas do połowy składu pochodzącego z wyboru. W drodze kooptacji nie może zostać powołany Prezes.
 10. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa pełniącym obowiązki w pełnym zakresie kompetencji przysługujących Prezesowi zostaje Pierwszy Wiceprezes do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowych władz.
 11. Zarząd jest uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu Głównego albo odwołania dotychczasowego składu Zarządu Głównego i powołania nowego składu Zarządu Głównego.
 12. W przodku dokonywania czynności prawnej pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporze pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu Głównego, Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 21

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny w terminie od 3 miesięcy do 1 miesiąca przez wygaśnięciem kadencji Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. Kadencja organów Stowarzyszenia rozpoczyna się w dniu wyboru organów.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd Główny goście.

 

§ 22

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

a. uchwalenie zmian statutu;

b. wybór i odwoływanie członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej;

c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

d. ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń.

 

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny:

a. z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na dwa lata, poprzez zawiadomienia członków z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem;

b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków na dzień przypadający w terminie do 3 miesięcy od złożenia wniosku, to wówczas Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w terminie od 25 do 26 miesiąca po wyborze Zarządu Głównego.

c. na pisemne żądanie co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia. jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków na dzień przypadający w terminie do 3 miesięcy od złożenia wniosku, to wówczas Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w terminie od 25 do 26 miesiąca po wyborze Zarządu Głównego

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Główny

 § 25

 

 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia, wypełniając zadania statutowe oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Zarząd Główny reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, działa w imieniu Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczenia, których przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania finansowego, składają Prezes i Pierwszy Wiceprezes.
 4. Zarząd Główny działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków na pierwszym zgromadzeniu. Do czasu uchwalenia regulaminu, Zarząd Główny działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin, przyjęty w formie uchwały.
 5. Zarząd Główny składa się z siedmiu członków, w tym Prezesa, Pierwszego Wiceprezesa, Wiceprezesa, dwóch Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.
 6. Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes.
 7. Zarząd Główny jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków.
 8. Prezes, Pierwszy Wiceprezes, Wiceprezes, dwóch Członków Zarządu, Sekretarz i Skarbnik wybierany jest bezwzględną większością głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym udział biorą dwaj kandydaci, którzy otrzymali największa liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W ponownym głosowaniu do wyboru wystarcza zwykła większość głosów.
 9. W skład Zarządu Głównego nie mogą być ponownie wybrane osoby, które wchodziły w skład Zarządu Głównego w bezpośrednio poprzedzającej kadencji i nie uzyskały na Walnym Zgromadzeniu Członków absolutorium.

§ 26

Do zakresu działań Zarządu Głównego należy:

a. realizacja postanowień podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków;

b. ustalanie budżetu Stowarzyszenia;

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

d. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

e. podejmowanie decyzji w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym dotyczących kierunków rozwoju.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków na czteroletnią kadencję. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz.
 3. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz wybierany jest bezwzględną większością głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym udział biorą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. W ponownym głosowaniu do wyboru wystarcza uzyskanie zwykłej większości głosów.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby wchodzącej w skład Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, pozostałe osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej powołują do Komisji Rewizyjnej nową osobę w drodze kooptacji. Zakres kooptacji ograniczony zostaje wówczas do połowy składu pochodzącego z wyboru.

§ 28

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;

b. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

c. prawo złożenia wniosku w przedmiocie żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego;

d. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Głównemu;

e. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 29

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków. Do czasu uchwalenia regulaminu, Komisja Rewizyjna działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin, przyjęty w drodze uchwały.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Głównego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących poszczególnych spraw.
 4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący. Pod nieobecność Przewodniczącego lub w razie jego rezygnacji zastępuje go Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący wedle potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku. O wyznaczonym terminie posiedzenia zawiadamia się członków Komisji rewizyjnej co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Przewodniczący ma obowiązek niezwłocznego zwołania posiedzenia na wniosek dwóch członków Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Głównego. Komisja Rewizyjna może obradować bez formalnego zwołania jeśli obecni są wszyscy jej członkowie.
 6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej, chyba że Statut stanowi inaczej. Jeżeli żaden z członków Komisji Rewizyjnej się nie sprzeciwi, może ona podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 7. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział Prezes i Pierwszy Wiceprezes z głosem doradczym.

 

 ROZDZIAŁ V

RADA PROGRAMOWA

§ 30

 1. Do zadań Rady Programowej należy opracowywanie programu działalności Stowarzyszenia oraz czuwanie nad ich merytorycznym poziomem.
 2. Rada Programowa wspiera Zarząd Główny.
 3. Stanowisko Rady Programowej ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążące dla Zarządu Głównego.
 4. W skład Rady Programowej wchodzą osoby chcące wspierać swoją wiedzą statutową działalność Stowarzyszenia.
 5. Członkiem Rady Programowej może być osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną i doświadczenie służące celom Stowarzyszenia oraz wykazująca znaczne zaangażowanie w prace i działalność Stowarzyszenia.
 6. Decyzję o składzie i zakresie prac Rady Programowej, podejmuje Zarząd Główny bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 36

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie. Do czasu podjęcia uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej przez Walne Zgromadzenie Członków, składka członkowska zostaje ustalona w wysokości 5 zł, płatnej każdego miesiąca;

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej;

c. dochody z majątku stowarzyszenia;

d. dochody z własnej działalności.

§ 37

Wszelkie środki pieniężne mogą być gromadzone wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VIII

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 38

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie określa Zarząd Główny w drodze uchwały.
 3. Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ IX

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 39

1. Uchwalenie zmian Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie glosowanie przeprowadza się bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104.

 1. Wiążącej wykładni niniejszego statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.

 ROZDZIAŁ X

 PIERWSZE WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 40

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia jest uprawnione do wyboru osób wchodzących w skład pierwszego Zarządu Głównego oraz pierwszej Komisji Rewizyjnej. Głosowania odbywają się osobno nad każdą kandydaturą i są jawne.