Współpraca – Związek Zawodowy Celnicy PL

służba cała

Sejm RP 9 marca 2016 r. Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30).

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=A28B594417093E4CC1257F6B004546A5#

służba celna okładka

SPIS TREŚCI

Marek Woch. Od wydawcy.

 1. Andrzej Halicki. Wprowadzenie.
 2. Porozumienie pomiędzy stroną rządową a stroną związkową z dnia 30.11.1998 r.
 3. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.09.2007 r. sygn. akt Tw 22/07.
 4. Wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 24.09.2011 r. w Kuźnicy Białostockiej.
 5. Wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.08.2013 r. o stwierdzenie nieważności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.
 6. Lista podpisów posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.08.2013 r.
 7. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3.03.2015 r. sygn. akt K 39/13.
 8. Pismo inicjujące powołanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z dnia 6.05.2015 r.
 9. Projekt ustawy z dnia 8.05.2015 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.
 10. Postanowienie nr 15 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1.06.2015 r.
  o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zainicjowanej przez Związek Zawodowy Celnicy PL.
 11. Rządowe Centrum Legislacji – analiza z dnia 16 czerwca 2015 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3.03.2015 r. sygn. akt K 39/13.
 12. Pismo Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej z dnia 28.08.2015 r. przy którym złożono obywatelski projekt ustawy wraz z protokołem przyjęcia podpisów.
 13. Zawiadomienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.2015 r.
  o skierowaniu do pierwszego czytania projektu ustawy.
 14. Opinia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nr BAS-WAPEiM – 1959/15 oraz nr BAS-WAPEiM 1960/15 z dnia 18 września 2015 r.
 15. Druk sejmowy nr 30 z dnia 19.11.2015 r. przekazany przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego Paniom i Panom Posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Sprawozdanie stenograficzne z 3. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.12.2015 r.
 17. Andrzej Halicki. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3.03.2015 r. sygn. akt K 39/13 opublikowana w ,,Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego” nr 3/2015.
 18. Mirosław Laszuk. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3.03.2015 r. sygn. akt K 39/13 opublikowana w ,,Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego” nr 12/2015.
 19. Marcin Czechowski. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3.03.2015 r. sygn. akt K 39/13 opublikowana w miesięczniku ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne”
  nr 1/2016.
 20. Opinia prawna prof. Pawła Sobczyka z dnia 20 stycznia 2016 r. dotycząca wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13).
 21. Opinia prawna adw. Rolanda Szymczykiewicza z dnia 20 stycznia 2016 r.
  dotycząca zmian w obywatelskim projekcie ustawy.
 22. Odpowiedź Ministra Finansów z dnia 28.01.2016 r. na wystąpienie Przewodniczącego Związku Zawodowego – Celnicy PL w sprawie prac nad obywatelskim projektem ustawy.
 23. Uchwała z dnia 26.02.2016 r. V Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Celnicy Pl Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL do podjęcia bezzwłocznych działań zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 39/13 z dnia 3.03.2015 r.
 24. Sławomir Siwy. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Zakończenie.