dr Marek Woch

Doktor nauk prawnych – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Katedra Zarządzania w Gospodarce) oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji). Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami prawa FONTES. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie z zakresu ochrony zdrowia oraz filozofii prawa. Pełnomocnik Prezesa NFZ do Spraw Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi i Organami Władzy Publicznej.

Ponadto, absolwent zasadniczej szkoły zawodowej – tytuł: monter wewnętrznych instalacji budowlanych. Posiadacz prawa jazdy kat. A,B,C,D,BE,CE,DE. Ukończony kurs instruktora nauki jazdy. Ekspert – Fundacji Republikańskiej w Warszawie. Ekspert NSZZ ,,Solidarność” – Komisji oddziałowej pracowników przy centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Prezes Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji. Biegły Sądowy z zakresu: zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie. Ławnik Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa – kadencja 2016-2019.

 

Działalność naukowa

              2017

           1. 1. M. Woch, Ministerstwo sportu, zdrowia i polityki społecznej, ,,Menedżer Zdrowia” 8/2017, s. 36-42.
            2. M. Woch, Polityka a służba zdrowia w Polsce [w:] Prawo w konfrontacji z presją polityczną, Przegląd Prawa Publicznego, 7-8(124-125), lipiec-sierpień 2017, s. 33-43.
            3. M. Woch, Człowiek społecznej demokracji poszukujący drogi pojednania lewicy i prawicy [w:] Filozoficznoprawne okoliczności osamotnienia człowieka w XXI wieku, T. Jędrzejczyk, K. Karaskiewicz, M. Woch (red.), Warszawa 2017, s.
            4. M. Woch, Bezpieczeństwo zdrowotne w działaniach organów władzy publicznej [w:] Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, A. Gołębiowska, P. Zientarski (red.), Warszawa 2017, s. 123 i n.
            5. A. Gołębiowska, M. Woch, P. Zientarski (red.), Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce, Warszawa 2017, s. 169.
            6. A. Gołębiowska, M. Woch, P. Zientarski, Słowo wstępne [w:] Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce, Warszawa 2017, s. 7-17.
            7. M. Woch, A. Stępień, Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego na przykładzie udostępniania danych gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia [w:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, A. Gołębiowska, P.B. Zientarski, Warszawa 2017, s. 49-63.
            8. M. Woch, Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce [w:] Bariery w otoczeniu osób niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane, M. Borski (red.), Sosnowiec 2017, s. 79-90.
            1. 2016
            2. 1. M. Woch, Podstawowa opieka zdrowotna jako filar funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Funkcjonowanie Samorządu Terytorialnego – Uwarunkowania Prawne i Społeczne, A. Gołębiowska, P.B. Zientarski (red.), Warszawa 2016, 177-201.
             2. M. Woch, PILNY CZY STABILNY. Rozmowa z dr n. pr. Markiem Wochem Pełnomocnikiem prezesa NFZ ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej o funkcjonowaniu systemu refundowanego leczenia SM w Polsce [w] SMekspress, Nr 41, Rok IV październik 2016, s. 4-9.
             3. M. Woch, Różnice między niepożądanym działaniem leków, a niewłaściwym ordynowaniem [w:] PANORAMA Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Nr 5–6/2016, s. 14-16.
             4. A. Gołębiowska, M. Woch, P. Zientarski (red.),  Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, Warszawa 2016, s. 247.
             5. K.T. Filip, Marek Woch Zrekompensowanie niedoboru środków finansowych . w systemie ochrony zdrowia w Polsce [w:] Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, A. Gołębiowska, M. Woch, P. Zientarski (red.), Warszawa 2016, s. 93-104.
             5. Wywiad do tekstu Joanny Pasztelańskiej pt. ,,Gdzie jest praca? Wszyscy słyszeli, nikt nie widział”. Dziennik Gazeta Prawna, 15-17 lipca 2016 nr 136, s. A24-A25.
             6. A. Gołębiowska, M. Woch (red.), Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA ,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”, Warszawa 2016, s.111.
             7. M. Woch, Od wydawcy [w:] Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005-2015, Z. Teter, A. Kosowski, B. Jabłońska, K. Kifert, Warszawa 2016.
             8. M. Woch, Od wydawcy [w:] Służba celna – droga do równego traktowania, J. Haron, M. Woch (red. tech.), Warszawa 2016.
             9. J. Breczko, K. Karaskiewicz, T. Kozłowski, D. Stasi, M. Woch (red.), Prawo naturalne – Prawo pozytywne. Konflikt w interpretacji praw człowieka, Warszawa 2016.
             10. M. Woch, Filozoficznoprawne ujęcie systemu ochrony zdrowia w Polsce [w:] Prawo naturalne – Prawo pozytywne. Konflikt w interpretacji praw człowieka, J. Breczko, K. Karaskiewicz, T. Kozłowski, D. Stasi, M. Woch (red.), Warszawa 2016, s. 113-122.
             1. 2015
             2. 1. M. Woch, Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego, Warszawa 2015.
              2. Piotr Czyżewski, Wiesław Czyżowicz, Ewa Gwardzińska, Andrzej Halicki, Marek Lewandowski, Mirosław Mrówka, Maria Mrugała, Konrad Raczkowski, Sławomir Siwy, Roland Szymczykiewicz, Marta Roma Tużnik, Marek Woch,  Zarządzanie w Służbie Celnej RP – szanse i zagrożenia w XXI wieku, Warszawa 2015.
              3. M. Woch, Rola administracji publicznej w procesie tworzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego [w:] Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce,
              R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch (red.), Warszawa 2015.
              4.  R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch (red.), Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2015.
              5. M. Konarski, M. Woch (red.), Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, tom 5, Warszawa 2015.
              6. M. Woch, Idea ochrony praw słusznie nabytych przez pracowników służby zdrowia [w:] Dzisiejsze znaczenie ideałów, Białystok 2015, A. Kryniecka (red.), s. 243-250.
              7. M. Woch, Podstawowa opieka zdrowotna jako filar funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] ,,Studia prawnicze i administracyjne”, NR 13 (3) ROK 2015, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, s. 101-115.
              1. 2014
                                 1. M. Konarski, M. Woch, Siła i przemoc jako atrybut władzy państwowej [w:] Prawa człowieka w państwie, M. Konarski, M. Wielec, M. Woch (red.), Warszawa 2014.
                                 2. M. Woch, Nietolerancja wobec pacjentów w działaniach władzy publicznej w Polsce [w:] Prawa człowieka w państwie, M. Konarski, M. Wielec, M. Woch (red.), Warszawa 2014.
                                 3. M. Woch, Idea zasady ochrony praw słusznie nabytych przez pracowników służby zdrowia w Polsce [w:] Prawa człowieka w państwie, M. Konarski, M. Wielec, M. Woch (red.), Warszawa 2014.
                                 4. M. Woch, Zapewnienie przez władze publiczne w Polsce równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych [w:] Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, J. Kostrubiec T. Sroka, M. Dziubińska, P. Szczęśniak, A. Janus (red.), Lublin 2014.
                                 5. M. Konarski, M. Woch (red.), Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, tom 4, Warszawa 2014.
                                 6. M. Konarski, M. Woch, Ewolucja prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2014.

                

               2013

                                 1. M. Konarski, M. Woch (red.), Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, tom 2, Warszawa 2013.
                                 2. M. Konarski, M. Woch (red.), Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, tom 3, Warszawa 2013.
                                 3. M. Konarski, M. Woch (red.), Opieka zdrowotna w systemie władzy publicznej w Polsce, tom 1, Warszawa 2013.
                                 4. M. Konarski, M. Woch, Udzielenie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, M. Konarski, M. Woch (red.), tom 2, Warszawa 2013.
                                 5. M. Woch, Rozstrzyganie w sprawie przejściowej bądź trwałej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, M. Konarski, M. Woch (red.), tom 2, Warszawa 2013.
                                 6. M. Woch, Rozstrzyganie w sprawie przejściowej bądź trwałej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, S. Bożyk (red.), Białystok 2013, s. 185-199.
                                 7. M. Woch, Procedury kontrolne stosowane przed Trybunałem Konstytucyjnym (na tle działania administracji publicznej) [w:] Kontrola działania administracji publicznej, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Lublin 2013, s. 136-160.
                                 8. M. Woch, Filozofia Prawa a instytucja Trybunału Konstytucyjnego [w:] Nieprzeciętność. Dylemat wolności, M. Szyszkowska i A. Rossmanith (red.), Warszawa 2013.
                                 9.  M. Woch, Kto ma decydować o prawie do ochrony zdrowia w państwie demokratycznym, czyli filozoficzne ujęcie zdrowia i choroby [w:] Opieka zdrowotna w systemie władzy publicznej w Polsce, M. Konarski, M. Woch (red.), Warszawa 2013.
                                 10. M. Woch, Filozofia Prawa, a instytucja Trybunału Konstytucyjnego [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, M. Konarski, M. Woch (red.), tom 3, Warszawa 2013, s. 121-140.
                                 11.  M. Woch, Naczelna Rada Lekarska pozbawiona legitymacji do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w zakresie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych [w:] Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Toruń 2013.

                

               2012 

                                 1. M. Woch, Instytucje kształtujące system opieki zdrowotnej w Polsce (Analiza prawno – porównawcza lat 1918-2004), Warszawa 2012.
                                 2. M. Konarski, M. Woch (red.), Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, tom 1, Warszawa 2012.
                                 3. M. Woch, Wielopoziomowe i wielopłaszczyznowe ujęcie godności człowieka w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, W. Lis, A. Balicki (red.), Lublin 2012, s. 73-99.
                                 4. M. Woch, Procedura wyboru sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego (element oddziaływania na administrację publiczną i bezpieczeństwo państwa) [w:] Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznegoM. Karpiuk (red.), Warszawa 2012, s. 79-96.
                                 5. M. Woch, Organizacja Trybunału Konstytucyjnego w Polsce [w:] „Studia Prawnicze i Administracyjne” S. Skoczylas (red.), Warszawa 2012, nr 1(3), s. 175-193.
                                 6. M. Woch, Prawa człowieka i ich ewolucja w aspekcie efektywności funkcjonowania administracji publicznej w Polsce [w:] Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji, E. Jasiuk, G. P. Maj (red.), Radom 2012, s. 35-48.

                

               2011 

                                 1. M. Woch, Indywidualna skarga konstytucyjna jako środek ochrony wolności lub praw, Warszawa 2011.

                

               Czynny udział w konferencjach naukowych

             2018

             1. M. Woch, Nierówność w równości, czyli dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce na przykładzie dzieci, kobiet ciężarnych, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. 22-23 września 2018 r. Warszawa. Międzynarodowa konferencja naukowa „Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego”.
             2. M. Woch, Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowanie chorób rzadkich. 28.06.2018 – 1.07.2018 r. XVI Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich «Zrozumieć choroby rzadkie». Serock.
             3. M. Woch, Trwanie długości życia według płci i wieku w podziale na miasto i wieś w Polsce. Wykorzystanie danych płatnika publicznego do monitorowania zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza. 13 czerwca 2018 r. Konferencja „Zdrowe Powietrze”. Warszawa.
             4. M. Woch, Organy władzy publicznej odpowiadające za zabezpieczenie społeczne w Polsce, czyli Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kontekście ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. „Aktualne wyzwania organizacji ochrony zdrowia w Polsce” 11 czerwca 2018 r. Warszawa.

            3. 5. M. Woch, 17 maja 2018 r. Kraków XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
            4. 6. M. Woch, A. Gołębiowska, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom, jako obowiązek organów władzy publicznej w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowej „Bezpieczeństwo zdrowotne w działaniach organów władzy publicznej w Polsce i instytucjach międzynarodowych. 9 KWIETNIA 2018 ROK. Warszawa.
             1. M. Woch, Podmioty uprawnione do kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Konferencja „Kontrola i audyt w administracji publicznej”.
              26 lutego 2018 r. Warszawa.
             2. M. Woch, Koszty uzależnień. Ogólnopolska Konferencję pt. Wolni
              w Chrystusie. 20-21 lutego 2018 r. Toruń.

            

           1. 2017
                      1. M. Woch, Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań, Sejm RP, 20 listopada 2017 r.
                      2. M. Woch, System Ochrony Zdrowia w Polsce 2.0, czyli Ministerstwo Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej. Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne i prawne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 14 listopada 2017 r.
                      3. M. Woch, Ochrona danych osobowych a prawa pacjenta w Polsce z punktu widzenia filozoficzno-prawnego. RODO na rynku usług medycznych – proste recepty na wdrożenie skomplikowanych zmian, Wydział Prawa i Administracji UW,
                       13 listopada 2017 r.
                      4. M. Woch, Próby redefiniowania obowiązku władz publicznych do zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Polsce. „Normy prawne – normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków” 16-17 września 2017 r., Kraków.
                      5. M. Woch, Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce. XXXV Konferencja Polityków Społecznych. Współczesne wyzwania polityki społecznej, 5-7 czerwca 2017 r. Olsztyn.
                      6. M. Woch, Idea sprawiedliwości społecznej w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Słuszność w prawie w teorii i w praktyce. Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji (Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu) Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach, 17 maja
                       2017 r.
                       7. M. Woch, Zdrada pacjentów przez przedstawicieli instytucji kształtujących system ochrony zdrowia w Polsce. Międzyśrodowiskowa XVII konferencja pt. Zdrada w ujęciu wielopłaszczyznowym. Kuźnica na Helu 28-30 kwietnia 2017 roku.

             

            2016

            1. M. Woch, Rola organizacji pozarządowych pacjenckich w działaniach organów władzy publicznej w Polsce. Konferencja naukowa ,,Nowocześni niewidomi i słabowidzący w dostosowanym dla nich świecie”. Konferencja była zorganizowana przez Instytut Rehabilitacji Niewidomych Fundacji Szansa dla Niewidomych z siedzibą: ul. Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa oraz Studio Tyflografiki „TYFLOGRAF” Marka Jakubowskiego. Miejsce: Serock pod Warszawą, ul. Czesława Miłosza 20. 28-29 października 2016 r.
            2. M. Woch, Sytuacja chorujących na stwardnienie rozsiane w Polsce. Panel: Opieka koordynowana w chorobach autoimmunologicznych. XII Forum Rynku Zdrowia. 27 października 2016 r. hotel Sheraton ul. B. Prusa 2, Warszawa.
            3. M. Woch, Polityka a służba zdrowia w Polsce. Konferencja  pt. „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. 24-25 września 2016 r.
            4. M. Woch, Udział w panelu ,,Statut i funkcjonowanie fundacji przy samorządowych placówkach służby zdrowia” podczas trwania XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. 23 września 2016 r. Katowice.
            4. M. Woch, Udział w panelu ,,Finansowanie ochrony zdrowia” podczas trwania XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. 22 września 2016 r. Katowice.
            5. M. Woch, Udział w panelu pt. „Kto się nami zajmie?” – pacjenci z chorobami rzadkimi debata – z ekspertami systemu ochrony zdrowia, urzędnikami administracji państwowej i przedstawicielami organizacji pacjentów. XIV Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich pt. ,,Choroby Rzadkie — nasze zadanie”, która odbywa się w dniach 1-3 lipca 2016 r. w Białobrzegach w Centrum Konferencyjno — Rekreacyjnym „Promenada”.
            6. M. Woch, Udostępnianie informacji gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Konferencja pt. Nowy impuls rozwoju – ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w administracji. Senat RP, 21 czerwca 2016 r. Warszawa.
            7.  M. Woch,  Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005-2015. XXV Kongres Uzdrowisk Polskich. ,,Rehabilitacja w Uzdrowiskach – skuteczna i najtańsza”. Ciechocinek 3 czerwca 2016 r.
            8. M. Woch, Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Konferencja pt. „Efektywność działania samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne”. Senat RP, 16 maja 2016 r. Warszawa.
            9. M. Woch,  Przedsiębiorczość w służbie zdrowia ,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”. Ogólnopolska konferencja naukowa. Sejm RP, 12 maja 2016 r. Warszawa.
            10. M. Woch, Idea więzi paternalistycznych łączących lekarza z pacjentem. Międzynarodowa XVI konferencja naukowa międzyśrodowiskowa w Kuźnicy na Helu „Przyjaźń oraz inne więzi międzyludzkie” 22-25. IV.2016 rok, Gryf, ul. Morska 1.
            11. M. Woch, Publiczne czy niepubliczne instytucje kształtujące system ochrony zdrowia w Polsce? Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytucje prawa prywatnego w służbie prawa publicznego – nadużycie czy konieczność? 22 kwietnia 2016 r. Olsztyn.
            12. M. Woch, Podstawowa Opieka Zdrowotna jako filar funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Konferencja „Funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce”. Warszawa Senat RP 15.03.2016.
            13. M. Woch, Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce. Akademia NFZ jako przykład podejmowania próby nawiązywania współpracy pomiędzy NFZ a organizacjami pozarządowymi. X Forum Liderów Organizacji Pacjentów – 8-10.02.2016. Hotel Mercure Warszawa Centrum ul. złota 48/54.
            14. M. Woch, Czas społecznej demokracji – poszukiwanie dróg pojednania lewicy i prawicy. Konferencja: Współczesny liberalizm i jego krytyka. Porządek myśli i ład społeczny 21-22 stycznia 2016 r. Sala Balowa UW w Pałacu Tyszkiewiczów (pierwszy dzień) oraz sala 308 Starej Biblioteki UW (drugi dzień).

            2015

            1. M. Woch, ,,Nieprawidłowa globalizacja jako zagrożenie”. Temat konferencji: ,,Pokój jako warunek globalizacji i zdrowia człowieka”. Nałęczów, Pałac Małachowskich w Parku Zdrojowym
            i „Ewelina”, Aleja Lipowa 16, 30 listopada – 2 grudnia 2015 roku.
            2. M. Woch, ,,Patriotyzm w neoliberalnym systemie ochrony zdrowia w Polsce”. Temat konferencji: ,,Patriotyzm oraz inne odmiany miłości”. Kuźnica na Helu w dniach 26 – 28. X. 2015 rok, Gryf, ul. Morska 1.
            3. M. Woch, Podstawowa Opieka Zdrowotna jako filar funkcjonowania organów Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce. Temat konferencji: „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – jednostka i społeczeństwo – teraźniejszość i perspektywy”. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 19-20/06.2015.
            4. M. Woch, Stereotypy w sferze ochrony zdrowia płynące z neoliberalizmu ekonomicznego. Temat konferencji: Stereotypy jako przeszkoda w kształtowaniu świadomości człowieka oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo, Nałęczów, Aleja Lipowa 16, ,,Ewelina”, 8-10.VI.2015.
            5. M. Woch, Obowiązki informacyjne organów władzy publicznej w Polsce w stosunku do pacjentów. Uwagi na tle prawa unijnego i krajowego. Temat konferencji: Europeizacja prawa publicznego – aktualne problemy i nowe wyzwania. Instytut Administracji. Wydział Nauk Społecznych. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa. 27 maja 2015 r.
            6. M. Woch, Troska o zdrowie jako wyraz pacyfizmu. Temat konferencji: „Wartość pokoju w dzisiejszym świecie”.  Tarnów 17-18.IV.2015, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Nowy Świat 30.

            2014

            1. M. Woch, Wojna a medycyna. Konferencja międzynarodowa: ,,Znaczenie pacyfizmu oraz braterstwa w czasach liberalizmu ekonomicznego”. Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego WSM. Patronat Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW Profesor Krzysztof Rączka. Kuźnica na Helu w dniach 24 – 27. X. 2014 rok, Gryf, ul. Morska 1.
            2. M. Woch, Idea zasady ochrony praw słusznie nabytych przez pracowników służby zdrowia w Polsce. Międzyśrodowiskowa konferencja pt. ,,Znaczenie ideałów” zorganizowana przez Polski Oddział SEC z siedzibą w Wenecji Katedrę Filozofii Instytutu Filozofii Słowiańskiej im. św. Cyryla i Metodego WSM, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Stowarzyszenie <Jutro Nałęczów>. Nałęczów, Aleja Lipowa 16, „Ewelina”, 2-4 czerwca 2014 roku.
            3. LVI. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Lublin UMCS 29-31.V.2014. Temat: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i Europie Środkowej.
            4. M. Woch, Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce. IV Zjazd Prawników-Administratywistów, Lublin 27-28 marca 2014 r. UMCS.
            5. M. Woch, Tolerowanie oponentów idei sprawiedliwości społecznej w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Temat konferencji: Tolerancja we współczesnym świecie. Tarnów 13-14.III.2014, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Nowy Świat 30.

             

            2013

                      1. M. Woch, Granice sprawiedliwości społecznej w systemie opieki zdrowotnej. Temat konferencji: ,,Granice…” (Kużnica na Helu, Gryf, 25-28.X.2013).
                      2. Nataliya Chapliy, Marek Woch, Wszechstronny rozwój jednostki w społeczeństwie demokratycznym. Związek teorii dezintegracji pozytywnej z koncepcją demokracji Gustawa Radbrucha. I Międzynarodowe sympozjum naukowe Kazimierza Dąbrowskiego i Jego dzieło we współczesnej psychologii. W dziesiąta rocznicę śmierci Ks. Prof. Franciszka Leśniaka. Lublin-Polska, 18-19.X.2013.
                      3. M. Woch, Opieka Zdrowotna w państwie demokratycznym. Temat konferencji: Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki – deklarowane wartości a rzeczywistość, Nałęczów, Aleja Lipowa 16, ,,Ewelina”, 3-5.VI.2013.
                      4. LV. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Toruń 16-18.V.2013. Miejsce: Hotel Filmar ul. Grudziądzka 45 w Toruniu. Temat: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
                      5. Dnia 11.IV. 2013 r. na zaproszenie Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego wziąłem udział w panelu dyskusyjnym pt. Zdrowie Polaków 5 10 15 5 lat po Białym Szczycie, 10 lat Narodowego Funduszu Zdrowia, 15 lat systemu ubezpieczeniowego. (Gmach Senatu RP, ul. Wiejska 6, Warszawa).
                      6. M. Woch, Nietolerancja wobec pacjentów w działaniach władzy publicznej w Polsce. Temat konferencji: Nietolerancja – przejawy i przyczyny (Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów ul. Kochanowskiego 30, 7-8.III.2013).

             

            2012

                      1. M. Woch, Filozoficzne ujęcie zdrowia i choroby jako warunek budowania społeczeństwa obywatelskiego. Temat konferencji: Niezbędność filozofii w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego (Kużnica na Helu, Gryf, 26-29.X.2012).
                      2. M. Woch, Filozofia Prawa a instytucja Trybunału Konstytucyjnego.VIII Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich. Temat konferencji: Polityka a wartości i interesy (Iwonicz, 21–24 VI 2012).

             

            2011

                      1. M. Woch, Prawo człowieka do ochrony zdrowia. Temat konferencji. Wielopoziomowy i wielopłaszczyznowy rozwój człowieka jako warunek rzeczywistej demokracji (Kużnica na Helu, Gryf, 21-23.X.2011).
                      2. M. Woch, Procedura wyboru sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego jako element bezpieczeństwa państwa. IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Prawo, Społeczeństwo, Gospodarka. Temat konferencji: Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego (Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa ul. Kawęczyńska 36, 16.IV.2011).

             

             Udział w konferencjach naukowych

            2016

            1. Posiedzenie Seminaryjne Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP dot. „Funkcjonowania Służby Celnej w Polsce” 04.10.2016 r. Senat RP. Organizatorzy: Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Federacją Służb Mundurowych i Publicznych, Stowarzyszeniem Centrum Społecznej Demokracji, Instytutem Otwartego Społeczeństwa.
            2. I Kongres Zdrowia Pracodawców RP. Zdrowy obywatel, zdrowa Polska
            29-30 września 2016, hotel Sheraton, ul. B. Prusa 2 Warszawa.
            3. Konferencja ogólnopolska. Kształtowanie społeczeństwa wieloświatopoglądowego jako cel procesów edukacyjnych. Organizatorzy: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich; Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego WSM; Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji. 28 września 2016 r. Tarnów.
            4. Konferencja jubileuszowa ,,25-lecie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych ” 26 września 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
            5. VII Forum Ochrony Zdrowia XXV Forum Ekonomicznego. 6-8 września 2016 r. Krynica – Zdrój.
            6. Konferencja Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych. 7 lipca 2016 r.  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
            7. Konferencja: „Przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym. Szanse i zagrożenia wyboru zawodu”. 30 czerwca 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
            8. Konferencja: ,,Pokój jako cel ludzkości” związana z jubileuszem 40-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Andrzeja Bałandynowicza prowadzenie obrad Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Doc. dr hab. Władysław Kulesza. 9.03.2016. Dom Literatury. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie.
            9. Spotkanie dotyczące realizacji projektu ,,Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, zorganizowanym w dniu 23 lutego, w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, ul. Grójecka 186.
            10. Analiza stanu zdrowia i potrzeb opieki zdrowotnej na najbliższe lata, Raport przygotowany przez Instytut Wolności. Prezentacja  z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, Jakuba Szulca (sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia 2008-2012), prezesa zarządu PZU Zdrowie Pawła Kacprzyka i eksperta Instytutu Wolności Dariusza Godlewskiego. Centrum Konferencyjne Zielna 37, Warszawa 22 lutego 2016 r.
            11. Konferencja: „Rekompensowanie szkód związanych z leczeniem w modelu pozasądowym”; 14 stycznia 2016 r., Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul.  Księcia Trojdena 2a. Organizatorzy: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie przy udziale Fundacji Ius Medicinae, Fundacji Eksperci dla Zdrowia, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Fundacji Wygrajmy Zdrowie im. Prof. Madeja.
            12. Konferencja: Priorytety w Ochronie Zdrowia 2016, 13 stycznia 2016 r.,  Zamek Królewski – Sala Wielka, Plac Zamkowy 4 Warszawa.

            2015

            1. Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia, 24-25 września 2015 r., Galeria Porczyńskich, Plac Bankowy 1,  Warszawa.
            2. W ramach cyklu spotkań ,,Polaków Zdrowia Portret Własny” wizyta Ministra Mariana Zembali i Prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu przy ul. dr Izabeli Romanowskiej 2 Centrum Konferencyjne, 18.09.2015 r.
            3. Wizyty Ministra Zdrowia Prof. Mariana Zembali ,,Polaków Zdrowia Portret Własny 2015″. 11 września 2015 r. Sala konferencyjna Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Dekerta 1 oraz w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 sala sesyjna.
            4. VI Forum Ochrony Zdrowia XXV Forum Ekonomicznego. 8 września 2015 r. Krynica – Zdrój.
            5. Ósma wizyta Ministra Zdrowia Prof. Mariana Zembali ,,Polaków Zdrowia Portret Własny 2015″. 21 sierpnia 2015 r. Gdański Uniwersytet Medyczny.
            6. Czwarta z konferencji  Ministra Zdrowia Prof. Mariana Zembali pt. ,,Polaków zdrowia portret własny 2015”. 23 lipca 2015. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
            7. Druga z konferencji Ministra Zdrowia Prof. Mariana Zembali pt. ,,Polaków zdrowia portret własny 2015”. 9 lipca 2015 r. Zabrze, Filharmonia Zabrzańska Park Hutniczy 7.
            8. Pierwsza z konferencji Ministra Zdrowia Prof. Mariana Zembali pt. ,,Polaków zdrowia portret własny 2015”. Temat: ”Kobieta w ciąży i dziecko – priorytety systemu ochrony zdrowia w Polsce”. 2 lipca 2015 r. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
            9. Konferencja: Przedstawienie raportu z działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich. 30 czerwca 2015 r. ul. Długa 23/25 w Warszawie.
            10. Konferencja: Transgraniczna Opieka Zdrowotna – dwa unijne instrumenty prawne. Konferencja zorganizowana w ramach projektu pn.  „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Akademia NFZ. 18 czerwca 2015 r. Warszawa.
            11. 60-lecie Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Kongres zdrowia i medycyny wsi. 24 – 26 maja 2015 r. Sale konferencyjne w Hotelu Victoria, ul. G. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin.
            12. 66 Posiedzenie Klubu Kardiochirurgów Polskich z udziałem Kierowników Ośrodków Kardiochirurgii oraz Samodzielnych Pracowników Naukowych w dziedzinie Kardiochirurgii.
            I Posiedzenie Stowarzyszenia ,,Klub Kardiochirurgów Polskich.  15 maja 2015 r. Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne OSSA k/Rawy Mazowieckiej.
            13. VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, 20-22 kwietnia 2015 r. Zdrowy szpital, czyli jaki? Część I – II
            14. Seminarium edukacyjne pt.: Kadry medyczne w Polsce – dziś i jutro, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa, 10 kwietnia 2015 r.
            15. Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego O NIEUFNOŚCI,  26 marca 2015 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25, Warszawa.
            16. Obudźmy Nadzieję i Szukajmy Rozwiązań! Nowi Eksperci, Nowe Podejścia, Nowe doświadczenia, Aula Schumana – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa, 17-18 marca 2015 r.
            17. 25 lat zmian w ochronie zdrowia. Zawał serca. Jak uniknąć, jak przeżyć? Sejm RP, 5 marca 2015 r. Warszawa.
            18. XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK. Ustroń, 11.02.2015 – 14.02.2015.
            19. Światowy Dzień Chorego 2015 – debata w Ministerstwie Zdrowia 10-11 lutego 2015 r. Warszawa.

            2014

            1. Jak poprawić zdrowie Polaków? Konferencja Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. 8 grudnia 2014 r. Zamek Królewski w Warszawie.
            2. Konieczna zmiana modelu leczenia raka piersi w Polsce. Polskie Towarzystwo Do Badań Nad Rakiem Piersi, Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Polskie Amazonki Ruch Społeczny. 4 grudnia 2014 r. Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.
             3. Kongres Zdrowia Publicznego 2014 zorganizowany przez Instytut Ochrony Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i Główny Inspektorat Sanitarny. 24 listopada 2014 r., Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa.
            4. XIII Forum Szpitali Specjalistycznych. Organizator Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 20-21 listopada 2014 r. Sheraton Poznan Hotel
            ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań.

            5. IX. doroczna konferencja Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt. Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu. Poświęcona pamięci prof. Jerzego Starościaka (1914 – 1974). 14 listopada 2014 r. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 52, Warszawa.
            6. PRAWA DZIECKA – PACJENTA. Konferencja zorganizowana pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu w dniu 29 października 2014 r., Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Sala Kolumnowa ul. Wiejska 4/6/8. 
            7. X Forum Rynku Zdrowia, Warszawa, 23-24 października 2014 r.
            hotel Sheraton ul. B. Prusa 2.
            8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego:
            „Sytuacja zdrowotna w Polsce w okresie transformacji systemowej”.
            Konferencja została zorganizowana przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Katedrę Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Powiat Poddębicki. 16-18 października 2014 r. Poddębice woj. łódzkie.
            9. XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa 14-17 września 2014 r. Temat: „Demokratyczne państwo prawa”, hotel Warszawa, ul. Zdrojowa 1, Augustów.
            10. Konferencja ,,Rola organizacji pozarządowych w nowym systemie funduszy europejskich 2014-2020”, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Uniwersytet Warszawski – ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 – w budynku starego BUW (stara biblioteka) w Audytorium. 14 września 2014 r.
            11. V Forum Ochrony Zdrowia (2014)  Krynica-Zdrój 2-4 września 2014.
            12. Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna „Kondycja polskich aptek a dostępność leków refundowanych”. Organizatorami konferencji byli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes oraz Piotr Chwiałkowski – Prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, 15 kwietnia 2014 r., Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

            2013

            1. IX Forum Rynku Zdrowia, Warszawa, 22-23 października 2013 r.
            hotel Sheraton ul. B. Prusa 2.
            2.  Trybunał Konstytucyjny – wykład z cyklu „Filozofia i teoria prawa”. Prof. Stanisław Czepita
            z Uniwersytetu Szczecińskiego mówił o „Czynności konwencjonalne i formalne w prawie”. Warszawa, 15 października 2013 r.

            3. Konferencja ”Młodzi Dla Polski – Polska Dla Młodych” 25 maja 2013 r. Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
            4. Konferencja pt. ,,Tekst jednolity ustawy wobec orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego”, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 kwietnia 2013 r., ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa.
            5. VIII Kongres Republikański 20 kwietnia 2013 r. Polski Republikanizm w XXI wieku – czego potrzebuje Polska? Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 Warszawa.

            2012

            1. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo a życie”, zorganizowana przez koła naukowe: Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej, Studenckie Koło Filozofii Prawa, Studenckie Koło Prawa Administracyjnego, Koło Naukowe Teorii Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, Studenckie Koło Historii Prawa, Białystok, 15-16.11.2012 r.
            2. VIII Forum Rynku Zdrowia, 24-25 października 2012 r., Warszawa, hotel Sheraton ul. B. Prusa 2.
            3. III Forum Ochrony Zdrowia 4-6 września 2012 r. Krynica- Zdrój, „Zdrowie dla gospodarki”.

            2011

            1. VII Forum Rynku Zdrowia, Warszawa, 24-25 października 2011 r., Warszawa, hotel Sheraton ul. B. Prusa 2.

            2010

            1. VI Forum Rynku Zdrowia, Warszawa, 27-28 października 2010 r., Warszawa, hotel Sheraton ul. B. Prusa 2.

             

            Blog: 

            Ministerstwo Cyfryzacji, Lasy Państwowe, Najwyższa Izba Kontroli, Funkcjonowanie Stacji Bazowych Telefonii Komórkowej, Zdrowie Człowieka oraz Miliard Euro z Funduszy Unijnych w tle. 29.02.2016 r.

            http://www.mpolska24.pl/post/11545/ministerstwo-cyfryzacji-lasy-panstwowe-najwyzsza-izba-kontroli-funkcjonowanie-stacji-bazowych-telefonii-komorkowej-zdrowie-czlowieka-oraz-miliard-euro-z-funduszy-unijnych-w-tle

            Dokąd jedzie Minister Zdrowia?  13.02.2016 r.

            http://www.mpolska24.pl/post/11359/dokad-jedzie-minister-zdrowia

            Czy Ministerstwo Zdrowia pozoruje prowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi?
            01.01.2016

            http://www.mpolska24.pl/post/10950/czy-ministerstwo-zdrowia-pozoruje-prowadzenie-konsultacji-spolecznych-z-organizacjami-pozarzadowymi-

            Finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia a udział wydatków gospodarstw domowych w leczeniu
            19.12.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/10856/finansowania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-przez-narodowy-fundusz-zdrowia-a-udzial-wydatkow-gospodarstw-domowych-w-leczeniu-

            Czas społecznej demokracji – poszukiwanie dróg pojednania lewicy i prawicy – część I 
            05.12.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/10330/czas-spolecznej-demokracji-poszukiwanie-drog-pojednania-lewicy-i-prawicy-czesc-i

            Rola Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozstrzygania o przejściowej bądź trwałej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 1.12.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/10296/rola-trybunalu-konstytucyjnego-w-sprawie-rozstrzygania-o-przejsciowej-badz-trwalej-niemoznosci-sprawowania-urzedu-przez-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej

            Czy w Polsce mamy w ogóle publiczny system ubezpieczeń zdrowotnych? Narodowy Fundusz Zdrowia jako ,,księgowy”, 9.11.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/10063/czy-w-polsce-mamy-w-ogole-publiczny-system-ubezpieczen-zdrowotnych-narodowy-fundusz-zdrowia-jako-księgowy-

            Ławnik – sędzia społeczny, 31.10.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9988

            Umiejscowienie Narodowego Funduszu Zdrowia w strukturze organów władzy publicznej Polski, 18.10.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9863/umiejscowienie-narodowego-funduszu-zdrowia-w-strukturze-organow-wladzy-publicznej-polski-

            Narodowa Rada Rozwoju powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę a system ochrony zdrowia w Polsce, 18.10.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9858/narodowa-rada-rozwoju-powolana-przez-prezydenta-rp-andrzeja-dude-a-system-ochrony-zdrowia-w-polsce

            Narodowy Fundusz Zdrowia likwidacja czy może reaktywacja? 17.10.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9854/narodowy-fundusz-zdrowia-likwidacja-czy-moze-reaktywacja-


            GODNOŚĆ – RÓWNOŚĆ – WYKLUCZENIE,
            14.10.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9838/godnosc-rownosc-wykluczenie-

            Rola Senatu RP w polskim ustroju państwowym, 26.09.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9690/rola-senatu-rp-w-polskim-ustroju-panstwowym

            Program społecznej demokratyzacji państwa polskiego, 27.07.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9250/program-spolecznej-demokratyzacji-panstwa-polskiego

            Zwiększać czy wprowadzać instrumenty ograniczające koszty w systemach ochrony zdrowia krajów UE? 19.01.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/7762/zwiekszac-czy-wprowadzac-instrumenty-ograniczajace-koszty-w-systemach-ochrony-zd

            Wprowadzenie stanu wojennego w ocenie Trybunału Konstytucyjnego, 11.12.2014

            http://www.mpolska24.pl/post/7433/wprowadzenie-stanu-wojennego-w-ocenie-trybunalu-konstytucyjnego-

            Nadzór i kontrola w organach władzy publicznej w Polsce, 24.09.2014

            http://www.centrum-spolecznej-demokracji1.mpolska24.pl/6951/nadzor-i-kontrola-w-organach-wladzy-publicznej-w-polsce-

            Traktat o handlu bronią, 30.09.2014

            http://www.centrum-spolecznej-demokracji1.mpolska24.pl/6975/-traktat-o-handlu-bronia

            Filozofia Społeczna Edwarda Abramowskiego, 29.01.2012

            http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/filozofia-spo%C5%82eczna-edwarda-abramowskiego

            Co wynika z art. 68 Konstytucji RP, 13.11.2011

            http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/co-wynika-z-art-68-konstytucji-rp

             

            Działalność wydawnicza:

            1. Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005-2015, Z. Teter,
            A. Kosowski, B. Jabłońska, K. Kifert, Warszawa 2016.
            2. Służba celna – droga do równego traktowania, J. Haron, M. Woch (red. tech.), Warszawa 2016.
            3. Piotr Czyżewski, Wiesław Czyżowicz, Ewa Gwardzińska, Andrzej Halicki, Marek Lewandowski, Mirosław Mrówka, Maria Mrugała, Konrad Raczkowski, Sławomir Siwy, Roland Szymczykiewicz, Marta Roma Tużnik, Marek Woch, Zarządzanie w Służbie Celnej RP – szanse i zagrożenia w XXI wieku, Warszawa 2015.
            4. Мария Шишковская, В ОППОЗИЦИИ К ЗАУРЯДНОСТИ или собственный путь к свободе, Warszawa 2015.
            5. Krzysztof Tadeusz Filip, Historia 10 lat działalności NSZZ „Solidarność” przy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, Warszawa 2014.
            6. Nataliya Chapliy, Wszechstronny rozwój jednostki w społeczeństwie demokratycznym: związek teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego z koncepcją demokracji Gustawa Radbrucha,  Warszawa 2013.
            7. Przemysław Kaniewski, Polska Szkoła Architektury w Wielkiej Brytanii 1942-1954, Warszawa 2013.

            Działalność szkoleniowa:

            1. M. Woch, Szkolenie pn. „Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce” w ramach projektu pn. „Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”. 17-18 października 2014 r. Organizator: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Miejsce: Hotel MERCURE, ul. Złota 48/54, Warszawa.

            2. M. Woch, Szkolenie pn. „Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce” w ramach projektu pn. „Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”. 10-11 października 2014 r. Organizator: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Miejsce: Hotel MERCURE, ul. Złota 48/54, Warszawa.

            3. M.Woch, Ustawodawstwo samorządowe oraz wyborcze. Prowadzenie szkolenia w ramach warsztatów ,,Akademii Samorządowej” obejmującej prowadzenie kampanii wyborczej, naukę przemawiania i prowadzenia spotkań oraz praktykę stosowania ustaw dot. samorządu terytorialnego i finansów publicznych. 28 czerwca 2014 r. Fundacja Republikańska, ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa. 

            4. M. Woch, Instytucje Kształtujące system opieki zdrowotnej w Polsce. Wykład na zakończenie XV edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia. 2 czerwca 2012 r. w sali im. prof. Moreckiego w budynku IBIB PAN, ul. Księcia Trojdena 4, Warszawa.

            Udział w pracach komisji sejmowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

            11.02.2016 r.
            Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
            sala 02/bud. F. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pacjenckich. 2. Prawa pacjentów w wybranych krajach europejskich. 3. Ustalenie planu pracy Zespołu na pierwsze półrocze 2016 r.
            25.02.2016 r.
            Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
            sala 23/bud. G. Leczenie bólu – opracowanie standardów postępowania medycznego.
            Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
            sala 25/bud. G. Koordynacja ochrony zdrowia na szczeblu wojewódzkim i centralnym (infrastruktura, sprzęt i finansowanie świadczeń ze środków publicznych) – kontynuacja dyskusji i wypracowanie wstępnych wniosków.

             

            9.03.2016 r.

            Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
            Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
            sala 14/bud. G. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli postępowania administracyjnego związanego z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej
            – przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

            http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=8BB0EBB4A9546090C1257F6A002C2A8B

            10.03.2016 r.

            Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego
            Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki (ENM)
            sala 22/bud. G. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji programów wieloletnich z zakresu inwestycji budowlanych
            – referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
            Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
            sala 25/bud. G. Problemy chorych na stwardnienie rozsiane.
            Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
            sala 02/bud. F. Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentami z rakiem piersi – diagnostyka, leczenie, rehabilitacja.
            Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
            Komisja Finansów Publicznych (FPB)
            Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
            Sala Kolumnowa/bud. C. Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30).
            17 marca 2016 r.
            Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
            sala 01/bud. F. Reprezentacja pacjentów w polskim systemie opieki zdrowotnej.