dr n. pr. Marek Woch

Doktor nauk prawnych – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Katedra Zarządzania w Gospodarce) oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji). Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami prawa FONTES. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie z zakresu ochrony zdrowia oraz filozofii prawa. Pełnomocnik Prezesa NFZ do Spraw Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi i Organami Władzy Publicznej.

Ponadto, absolwent zasadniczej szkoły zawodowej – tytuł: monter wewnętrznych instalacji budowlanych. Posiadacz prawa jazdy kat. A,B,C,D,BE,CE,DE. Ukończony kurs instruktora nauki jazdy. Ekspert – Fundacji Republikańskiej w Warszawie. Ekspert NSZZ ,,Solidarność” – Komisji oddziałowej pracowników przy centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Prezes Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji. Biegły Sądowy z zakresu: zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie. Ławnik Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa – kadencja 2016-2019.

Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, zagadnieniami dotyczącymi działalności gospodarczej, prawie z zakresu ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych oraz filozofii prawa.

Dziennik Gazeta Prawna 15 lutego 2022 r. Ogłoszono listę 50 najbardziej wpływowych prawników w 2021 roku stworzonym przez Dziennik. 31. Miejsce przypadło mnie.

 

Działalność naukowa

 

Wykaz publikacji i wygłoszonych referatów

 

 1. Książki

 

 1. Woch, Instytucjonalna różnorodność form wsparcia
  osób starszych w Polsce,
  Poznań 2019 stron 350. (wydawnictwo naukowe „SILVA RERUM” z listy MNiSW). ISBN: 9788365697851
 2. Woch, Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego, Warszawa 2015, stron 296. (doktorat) (wydawnictwo Marek Woch). ISBN: 9788394010867
 3. Konarski, M. Woch, Ewolucja prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2014, stron 259. (wydawnictwo Marek Woch). ISBN: 9788393487684
 4. Woch, Instytucje Kształtujące system opieki zdrowotnej w Polsce (Analiza prawno – porównawcza lat 1918-2004), Warszawa 2012, stron 240. (wydawnictwo Marek Woch). ISBN: 9788393487608
 5. WochIndywidualna skarga konstytucyjna jako środek ochrony wolności lub praw, Warszawa 2011, stron 114. (wydawnictwo Warszawska Firma Wydawnicza). ISBN: 9788378050179

 

 1. Rozdziały w książkach zbiorowych

 

 1. Woch, Literalna wykładnia przepisów, uzależniająca przyznanie pomocy przedsiębiorcom wyłącznie od posiadania tzw. wiodącego numeru PKD [w:] Kryzys czy rozwój gospodarczy? Prawne, ekonomiczne i socjologiczne instrumenty stymulowania rozwoju gospodarczego, pod red. A. Szyszka, M. Adamczyk, R. Frey, Toruń 2022, (Wydawnictwo Adam Marszałek), ISBN: 978-83-8180-708-1.
 2. Woch, Sprawozdanie z działalności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19 i lockdownem od marca 2020 r. [w:] Swoboda działalności gospodarczej. Próba oceny polskich regulacji prawnych, pod red. J. Glumińska-Pawlic, B. Przywora, Warszawa 2022, (Wydawnictwo C.H.Beck). ISBN: 978-83-8235-817-9
 3. Woch, System Ochrony Zdrowia 2.0 w Polsce, czyli Ministerstwo Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej [w:] Polska… Unia Europejska… świat… w pandemii COVID-19 – wybrane zagadnienia. Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej, pod red.
  A. Bartoszewicz, K. M. Księżopolski, A. Zybała, Warszawa 2021, (Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki). ISBN: 9788380173798
 4. Woch, Streszczenie sprawozdania z działalności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 r. – wybrane zagadnienia
  [w:] Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej: wybrane zagadnienia, pod red. J. Glumińska-Pawlic,
  B. Przywora, A. Słysz, Warszawa 2020, (Wydawnictwo C.H. Beck).
  ISBN: 9788382350203
 5. Woch, Konstytucja Biznesu. Deklaracja polityczna, uchwalanie ustaw, wdrażanie, „Przegląd Prawa Publicznego” 7-8/2020, s. 90-100.
 6. Woch, Aktywność społecznych organizacji pozarządowych
  w systemie ochronie zdrowia
  [w:] Organizacja systemu ochrony zdrowia. System Prawa Medycznego. Tom 3, Warszawa 2020, s. 1289- 1323, (Wydawnictwo C. H. Beck: Instytut Nauk Prawnych PAN) ISBN 9788381982757
 7. Zdrowie dla gospodarki – gospodarka dla zdrowia: nowoczesna droga do równowagi systemu i obywatela w zdrowiu. propozycje rozwiązań w polskiej ochronie zdrowia założenia strategiczne do „White Policy Paper” na lata 2021-2027. Autorzy: prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr n. med. Marzena Wątek, mgr inż. Krzysztof Golubiewski, dr n. pr. Jarosław Janas, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dr n. pr. Marek Woch, dr n. ekon. Artur Bartoszewicz, Warszawa 2020, s. 104.
 8. Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji. Analiza prawnoporównawcza instytucjonalnych rozwiązań, pod red. P. Czauderny, W. Koczura,
  Wocha i M. Wypych, (Wydawnictwo Sejmowe Kancelaria Sejmu), Warszawa 2019. ISBN: 9788376665917
 9. Woch, Prawo do dobrej administracji w systemie ochrony zdrowia [w:] Prawo do dobrej administracji w wymiarze krajowym i europejskim, pod red. A. Gołębiowska, P.B. Zientarski, Senat RP Warszawa 2019, (wydawnictwo Kancelaria Senatu), s. 151-166. ISBN: 9788365711571
 10. Czauderna, Jarosław Janas, M. Woch, Zdrowie Publiczne, Sytuacja demograficzna polski raport 2017-2018, (wydawnictwo GUS, Warszawa 2018, s. 271-296. ISBN 978-83-7027-709-3
 11. Woch, System orzekania w ramach ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce [w:] Kontrola i audyt w administracji publicznej, pod red. A. Gołębiowska, P. B. Zientarski, Warszawa 2019, (wydawnictwo Kancelaria Senatu), s. 123-144. ISBN 9788365711564
 12. Woch, Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce na przykładzie świadczeń rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej, Przegląd Prawa Publicznego 2018 | nr 11 |, s. 24-39
 13. Woch, Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce [w:] Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane, pod red. Macieja Borskiego, Sosnowiec 2017, s. 79-90, (wydawnictwo Oficyna Wydawnicza „Humanitas”). ISBN 9788365682857
 14. Woch, Wyłudzanie danych osobowych pacjentów przez osoby podszywające się pod pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia
  [w] Kradzież tożsamości w Internecie pod red. A. Gołębiowskiej, Warszawa 2017. (wydawnictwo Szczytno-Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament Teleinformatyki, ISBN 9788394977504
 15. Woch, A. Stępień, Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego na przykładzie udostępniania danych gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia [w:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, pod red. A. Gołębiowska, P. B. Zientarski, Warszawa 2019, (wydawnictwo Kancelaria Senatu),
  s. 49-64. ISBN 978-83-65711-06-9
 16. T. Filip, M. Woch, Zrekompensowanie niedoboru środków finansowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce [w:] Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, pod red. A. Gołębiowska, M. Woch, P. Zientarski, Warszawa 2016,
  (wydawnictwo Marek Woch), s. 93-104, ISBN: 9788394531706
 17. Woch, Filozoficznoprawne ujęcie systemu ochrony zdrowia w Polsce [w:] Prawo naturalne – Prawo pozytywne. Konflikt w interpretacji praw człowieka, pod red. J. Breczko, K. Karaskiewicz, T. Kozłowski, D. Stasi, M. Woch, Warszawa 2016, (wydawnictwo Marek Woch), s. 113-122. ISBN 9788394010843
 18. Woch, Od wydawcy [w:] Służba celna – droga do równego traktowania, J. Haron, M. Woch (red. tech.), Warszawa 2016, (wydawnictwo Marek Woch). ISBN: 9788394010874
 19. Woch, Od wydawcy[w:] Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005-2015, Z. Teter, A. Kosowski, B. Jabłońska, K. Kifert, Warszawa 2016, (wydawnictwo Marek Woch). ISBN: 9788394010881
 1. Czyżewski, W. Czyżowicz, E. Gwardzińska, A. Halicki,
  M. Lewandowski, M. Mrówka, M. Mrugała, K. Raczkowski, S. Siwy,
  R. Szymczykiewicz, M.R. Tużnik, M. Woch, Zarządzanie w Służbie Celnej RP – szanse i zagrożenia w XXI wieku, Warszawa 2015, s. 227, (wydawnictwo Marek Woch), ISBN: 9788394010850
 2. Konarski, M. Woch, Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce [w] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, pod red. M. Konarski, M. Woch, tom 5, Warszawa 2015, s. 11-23, (wydawnictwo Marek Woch), ISBN 9788394010829
 3. Woch, Rola administracji publicznej w procesie tworzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego [w:] Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, pod red. R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch, Warszawa 2015, s. 57-81, (wydawnictwo Marek Woch), ISBN 9788394010836
 4. Woch, Podstawowa opieka zdrowotna jako filar funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] ,,Studia prawnicze i administracyjne”, NR 13 (3) ROK 2015, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, s. 101-115.
 5. Woch, Idea zasady ochrony praw słusznie nabytych przez pracowników służby zdrowia w Polsce [w:] Prawa człowieka w państwie, pod red. M. Konarski, M. Wielec, M. Woch, Warszawa 2014, s. 173-185, (wydawnictwo Marek Woch), ISBN 9788393487691
 6. Woch, Nietolerancja wobec pacjentów w działaniach władzy publicznej w Polsce [w:] Prawa człowieka w państwie, pod red.
  M. Konarski, M. Wielec, M. Woch, Warszawa 2014, s. 161-172. (wydawnictwo Marek Woch), ISBN 9788393487691
 7. Woch, Zapewnienie przez władze publiczne w Polsce równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych [w:] Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, pod red. J. Kostrubiec, T. Sroka, M. Dziubińska, P. Szczęśniak, A. Janus, Warszawa 2014, s. 29-39. (wydawnictwo CeDeW), ISBN ISBN 9788375562255
 8. Woch, Filozofia Prawa a instytucja Trybunału Konstytucyjnego
  [w:] Nieprzeciętność. Dylemat wolności, pod red. M. Szyszkowska
  i A. Rossmanith, Warszawa 2013, s. 200-226. (Dom Wydawniczy tCHu), ISBN 9788363104054
 9. Woch, Kto ma decydować o prawie do ochrony zdrowia w państwie demokratycznym, czyli filozoficzne ujęcie zdrowia i choroby [w:] Opieka zdrowotna w systemie władzy publicznej w Polsce, pod red. M. Konarski, M. Woch, Warszawa 2013, s. 11-46. (wydawnictwo Marek Woch) ISBN 9788393487646
 10. Woch, Procedury kontrolne stosowane przed Trybunałem Konstytucyjnym (na tle działania administracji publicznej) [w:] Kontrola działania oraz bezczynności administracji publicznej. Wybrane zagadnienia, pod red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Lublin 2013, s. 136-160, (wydawnictwo Centrum Poligraficzno-Handlowe M-M, Beata Maleszyk) ISBN 9788362970070
 11. Woch, Filozofia Prawa, a instytucja Trybunału Konstytucyjnego [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, pod red. M. Konarski, M. Woch, tom 3, Warszawa 2013, s. 121-140, (wydawnictwo Marek Woch) ISBN 9788393487660
 12. Woch, Naczelna Rada Lekarska pozbawiona legitymacji do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w zakresie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych [w:] Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013, s. 409-426, (wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji
  i Kierownictwa. Oddział (Toruń) ISBN 9788372857033
 13. Woch, Rozstrzyganie w sprawie przejściowej bądź trwałej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, pod red. M. Konarski, M. Woch, tom 2, Warszawa 2013, s. 31-46. (wydawnictwo Marek Woch) ISBN: 9788393487639
 1. Woch, Rozstrzyganie w sprawie przejściowej bądź trwałej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, pod red. S. Bożyk, Białystok 2013, s. 185-199, (Wydawnictwo: TEMIDA2) ISBN: 9788362813384
 2. Woch, Organizacja Trybunału Konstytucyjnego w Polsce [w:] „Studia Prawnicze i Administracyjne”, pod red. S. Skoczylas, Warszawa 2012, nr 1(3), s. 175-193, (Wydawnictwo Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
 3. Woch, Procedura wyboru sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego (element oddziaływania na administrację publiczną i bezpieczeństwo państwa)[w:] Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznegopod red. M. Karpiuk, Warszawa 2012, s. 79-96, (wydawnictwo WSM SIG) ISBN: 978-83-7520-121-5
 4. Woch, Wielopoziomowe i wielopłaszczyznowe ujęcie godności człowieka w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, pod red. W. Lis, A. Balicki, Lublin 2012, s. 73-99, (Wydawnictwo KUL) ISBN 8377024551
 5. Woch, Prawa człowieka i ich ewolucja w aspekcie efektywności funkcjonowania administracji publicznej w Polsce [w:] Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji, pod red. E. Jasiuk, G. P. Maj, Radom 2012, s. 35-48.

 

 • Redakcje książek

 

 1. Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce, pod red. Gołębiowska,
  M. Woch, P. Zientarski (red.), Warszawa 2017, s. 169. (wydawnictwo Marek Woch) ISBN 9788394531706
 2. Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, pod red. A. Gołębiowska, M. Woch, P. Zientarski, Warszawa 2016, s. 266. (wydawnictwo Marek Woch) ISBN 9788394531706
 3. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA ,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”, pod red. A. Gołębiowska, M. Woch, Warszawa 2016, s.111. (wydawnictwo Marek Woch) ISBN 9788394010898
 4. Prawo naturalne – Prawo pozytywne. Konflikt w interpretacji praw człowieka, pod red. J. Breczko, K. Karaskiewicz, T. Kozłowski, D. Stasi, M. Woch, Warszawa 2016, s. 186. (wydawnictwo Marek Woch) ISBN 9788394010843
 5. Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce,
  pod red. R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch, Warszawa 2015, stron 245. (wydawnictwo Marek Woch), ISBN 9788394010836
 6. Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, pod red. M. Konarski, M. Woch, tom 5, Warszawa 2015, stron 229.
 7. Prawa człowieka w państwie, pod red. M. Konarski, M. Wielec, M. Woch, Warszawa 2014, stron 188. (wydawnictwo Marek Woch), ISBN 9788394010829
 8. Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, pod red. M. Konarski, M. Woch, tom 4, Warszawa 2014, stron 240. (wydawnictwo Marek Woch) ISBN 9788393487677
 9. Opieka zdrowotna w systemie władzy publicznej w Polsce, pod red.
  Konarski, M. Woch, tom 1, Warszawa 2013, stron 225. (wydawnictwo Marek Woch) ISBN 9788393487646
 10. Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, pod red. M. Konarski, M. Woch, tom 2, Warszawa 2013, stron 322.

(wydawnictwo Marek Woch) ISBN: 9788393487639

 1. Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, pod red. M. Konarski, M. Woch, tom 3, Warszawa 2013, stron 255. (wydawnictwo Marek Woch) ISBN 9788393487660
 2. Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, pod red. M. Konarski, M. Woch, tom 1, Warszawa 2012, stron 302. tom 5, Warszawa 2015, stron 229. (wydawnictwo Marek Woch) ISBN 9788393487646

 

 1. Wygłoszone referaty w czasie trwania konferencji naukowych

 

2011

 

 1. IV.2011. Procedura wyboru sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego jako element bezpieczeństwa państwa. Temat konferencji: ,,Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego”. IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Prawo, Społeczeństwo, Gospodarka. Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa.
 2. 21-23.X.2011. Prawo człowieka do ochrony zdrowia. Temat konferencji: ,,Wielopoziomowy i wielopłaszczyznowy rozwój człowieka jako warunek rzeczywistej demokracji”. Kuźnica na Helu.

 

2012

 1. 21-24.VI.2012. Filozofia Prawa a instytucja Trybunału Konstytucyjnego. VIII Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich. Temat konferencji: ,,Polityka a wartości i interesy”. (Iwonicz).
 2. 26-29.X.2012. Filozoficzne ujęcie zdrowia i choroby jako warunek budowania społeczeństwa obywatelskiego. Temat konferencji: ,,Niezbędność filozofii w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego”. Kuźnica na Helu.

 

2013

 1. 7-8.III.2013. Nietolerancja wobec pacjentów w działaniach władzy publicznej w Polsce. Temat konferencji: ,,Nietolerancja – przejawy
  i przyczyny”. Tarnów.
 2. IV.2013. Na zaproszenie Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego wziąłem udział w panelu dyskusyjnym pt. ,,Zdrowie Polaków 5 10 15 5 lat po Białym Szczycie, 10 lat Narodowego Funduszu Zdrowia, 15 lat systemu ubezpieczeniowego”. Gmach Senatu RP, Warszawa.
 3. 3-5.VI.2013. Opieka Zdrowotna w państwie demokratycznym. Temat konferencji: ,,Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki – deklarowane wartości a rzeczywistość”. Nałęczów.
 4. 18-19.X.2013. Wszechstronny rozwój jednostki w społeczeństwie demokratycznym. Związek teorii dezintegracji pozytywnej z koncepcją demokracji Gustawa Radbrucha. Temat konferencji: I Międzynarodowe sympozjum naukowe ,,Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii”. Lublin-Polska.
 5. 25-28.X.2013. Granice sprawiedliwości społecznej w systemie opieki zdrowotnej. Temat międzynarodowej konferencji: ,,Granice…”. Kuźnica na Helu.

 

2014

 

 1. 13-14.III.2014. Tolerowanie oponentów idei sprawiedliwości społecznej w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Temat konferencji: ,,Tolerancja we współczesnym świecie”. Tarnów.
 2. 27-28.III.2014. Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce. Temat konferencji: „Formy nadzoru i kontroli administracji. Aktualne problemy badawcze”. IV Zjazd Prawników-Administratywistów. Lublin.
 3. VI.2014. Idea zasady ochrony praw słusznie nabytych przez pracowników służby zdrowia w Polsce. Temat konferencji: ,,Znaczenie ideałów”. Międzyśrodowiskowa konferencja zorganizowana przez Polski Oddział SEC z siedzibą w Wenecji, Katedrę Filozofii Instytutu Filozofii Słowiańskiej Wyższej Szkoły Menedżerskiej. Nałęczów.
 4. 24-27.X.2014. Wojna a medycyna. Temat konferencji: ,,Znaczenie pacyfizmu oraz braterstwa w czasach liberalizmu ekonomicznego”. Patronat Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW Profesor Krzysztof Rączka. Kuźnica na Helu.

 

2015

 1. 17-18.IV.2015. Troska o zdrowie jako wyraz pacyfizmu. Temat konferencji: „Wartość pokoju w dzisiejszym świecie”. Tarnów, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Nowy Świat.
 2. V.2015. Obowiązki informacyjne organów władzy publicznej w Polsce w stosunku do pacjentów. Uwagi na tle prawa unijnego i krajowego.Temat konferencji: Europeizacja prawa publicznego – aktualne problemy i nowe wyzwania. Instytut Administracji. Wydział Nauk Społecznych. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa.
 3. 8-10.VI.2015. Stereotypy w sferze ochrony zdrowia płynące
  z neoliberalizmu ekonomicznego
  . Temat konferencji: Stereotypy jako przeszkoda w kształtowaniu świadomości człowieka oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo, Nałęczów, Aleja Lipowa 16, ,,Ewelina”.
 4. 19-20.V.2015. Podstawowa Opieka Zdrowotna jako filar funkcjonowania organów Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce. Temat konferencji:„25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – jednostka i społeczeństwo – teraźniejszość i perspektywy”. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 27.
 5. 26-28.X.2015. ,,Patriotyzm w neoliberalnym systemie ochrony zdrowia
  w Polsce”.
  Temat konferencji: ,,Patriotyzm oraz inne odmiany miłości”. Kuźnica na Helu w dniach, Gryf, ul. Morska 1.
 6. 30XI-2.XII.2015. ,,Nieprawidłowa globalizacja jako zagrożenie”. Temat konferencji: ,,Pokój jako warunek globalizacji i zdrowia człowieka”. Nałęczów, Pałac Małachowskich w Parku Zdrojowym i „Ewelina”, Aleja Lipowa 16.

 

W 2015 roku listopad obrona doktoratu – udział w konferencjach.

2016

 1. 21-22.I.2016. Czas społecznej demokracji – poszukiwanie dróg pojednania lewicy i prawicy. Konferencja: Współczesny liberalizm i jego krytyka. Porządek myśli i ład społeczny. Sala Balowa UW w Pałacu Tyszkiewiczów (pierwszy dzień) oraz sala 308 Starej Biblioteki UW (drugi dzień).
 2. 8-10.II.2016. Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce. Akademia NFZ jako przykład podejmowania próby nawiązywania współpracy pomiędzy NFZ a organizacjami pozarządowymi. X Forum Liderów Organizacji Pacjentów. Hotel Mercure Warszawa Centrum ul. Złota 48/54.
 3. III.2016. Podstawowa Opieka Zdrowotna jako filar funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.Konferencja „Funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce”. Warszawa Senat RP.
 4. 2IV.2016. Publiczne czy niepubliczne instytucje kształtujące system ochrony zdrowia w Polsce? Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytucje prawa prywatnego w służbie prawa publicznego – nadużycie czy konieczność? Wydział Prawa i Administracji w Olsztynie.
 5. 22-25.V.2016. Idea więzi paternalistycznych łączących lekarza z pacjentem. Międzynarodowa XVI konferencja naukowa międzyśrodowiskowa w Kuźnicy na Helu „Przyjaźń oraz inne więzi międzyludzkie”. Gryf, ul. Morska 1.
 6. V.2016. Przedsiębiorczość w służbie zdrowia ,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”. Ogólnopolska konferencja naukowa. Gmach Sejmu RP, Warszawa.
 7. V.2016. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Konferencja pt. „Efektywność działania samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne”. Gmach Senatu RPWarszawa.
 8. VI.2016. Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005-2015.XXV Kongres Uzdrowisk Polskich. ,,Rehabilitacja w Uzdrowiskach – skuteczna
  i najtańsza”. Ciechocinek.
 9. VI.2016. Udostępnianie informacji gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.Konferencja pt. Nowy impuls rozwoju – ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w administracji. Gmach Senatu RP, Warszawa.
 10. VI.2016. Rola szkolnictwa zawodowego. Konferencja pt. „Przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym. Szanse i zagrożenia wyboru zawodu”. Gmach Sejmu RP, Warszawa.
 11. 1-3.07.2016. Udział w panelu pt. „Kto się nami zajmie?” – pacjenci
  z chorobami rzadkimi debata – z ekspertami systemu ochrony zdrowia, urzędnikami administracji państwowej i przedstawicielami organizacji pacjentów.
  XIV Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich ,,Choroby Rzadkie — nasze zadanie”. Białobrzegi w Centrum Konferencyjno — Rekreacyjnym „Promenada”.
 12. .M. Woch, Polityka a służba zdrowia w Polsce. Konferencja „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”. Wyższa Szkoła Humanitas
  w Sosnowcu. 24-25 września 2016.
 13. Woch, Wyłudzanie danych osobowych pacjentów przez osoby podszywające się pod pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. 22 listopada 2016 r. konferencja naukowa „Kradzież tożsamości w Internecie”. Warszawa

 

2017

 1. Woch, Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań, Sejm RP, 20 listopada 2017 r.
 2. Woch, System Ochrony Zdrowia w Polsce 2.0, czyli Ministerstwo Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej. Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne i prawne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 14 listopada 2017 r.
 3. Woch, Ochrona danych osobowych a prawa pacjenta w Polsce z punktu widzenia filozoficzno-prawnego. RODO na rynku usług medycznych – proste recepty na wdrożenie skomplikowanych zmian, Wydział Prawa i Administracji UW, 13 listopada 2017 r.
 4. Woch, Próby redefiniowania obowiązku władz publicznych do zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Polsce. „Normy prawne – normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków” 16-17 września 2017 r., Kraków.
 5. Woch, Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce. XXXV Konferencja Polityków Społecznych. Współczesne wyzwania polityki społecznej, 5-7 czerwca 2017 r. Olsztyn.
 6. Woch, Idea sprawiedliwości społecznej w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Słuszność w prawie
  w teorii i w praktyce”. Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji (Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu) Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach, 17 maja 2017 r.
 7. Woch, Zdrada pacjentów przez przedstawicieli instytucji kształtujących system ochrony zdrowia w Polsce. Międzyśrodowiskowa XVII konferencja pt. Zdrada w ujęciu wielopłaszczyznowym. Kuźnica na Helu 28-30 kwietnia 2017 roku.

 

2018

 1. Woch, Zakres integracji opieki zdrowotnej i pomocy społecznej; opieka nad osobami niesamodzielnymi (ujęcie systemowe), Spotkanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w obszarze Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 19 grudnia 2018 r. – w siedzibie MRPiPS Warszawa.
 2. Woch, Dialog społeczny w ochronie zdrowia – podsumowanie projektu. Warsztaty w ochronie zdrowia, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa 17 grudnia 2018 r.
 3. Woch, Filozofoczno-prawne uwarunkowania wdrażania rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne, Telemedycyna i eZdrowie 2018”. Konferencja odbyła się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5B, w dniach 14-15 grudnia 2018.
 4. Woch, Działania NFZ. Konferencja Światowy Dzień Reumatyzmu. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 12 października 2018 r.
 5. Woch, Od szkoły zawodowej do doktoratu. Konferencja ,,Kształcenie zawodowe jako perspektywa i szansa na rynku pracy” Konstantynów – powiat bialski – woj. lubelskie. 28 września 2018 r.
 6. Woch, Nierówność w równości, czyli dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce na przykładzie dzieci, kobiet ciężarnych, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. 22-23 września 2018 r. Warszawa. Międzynarodowa konferencja naukowa „Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego”.
 7. Woch, Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowanie chorób rzadkich. 28.06.2018 – 1.07.2018 r. XVI Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich «Zrozumieć choroby rzadkie». Serock.
 8. Woch, Trwanie długości życia według płci i wieku w podziale na miasto i wieś w Polsce. Wykorzystanie danych płatnika publicznego do monitorowania zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza. 13 czerwca 2018 r. Konferencja „Zdrowe Powietrze”. Warszawa.
 9. Woch, Organy władzy publicznej odpowiadające za zabezpieczenie społeczne w Polsce, czyli Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kontekście ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. „Aktualne wyzwania organizacji ochrony zdrowia w Polsce” 11 czerwca 2018 r. Warszawa.
 10. Woch, 17 maja 2018 r. Kraków XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
 11. Woch, A. Gołębiowska, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom, jako obowiązek organów władzy publicznej w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowej „Bezpieczeństwo zdrowotne w działaniach organów władzy publicznej w Polsce i instytucjach międzynarodowych. 9 KWIETNIA 2018 ROK. Warszawa.
 12. Woch, Podmioty uprawnione do kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Konferencja „Kontrola i audyt w administracji publicznej”. 26 lutego 2018 r. Warszawa.
 13. Woch, Koszty uzależnień. Ogólnopolska Konferencję pt. Wolni
  w Chrystusie. 20-21 lutego 2018 r. Toruń.

 

2019

 1. Woch, Temat przewodni: Kontrola w przypadkach pobierania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Prawo dla przedsiębiorców Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy, 3 grudnia 2019 r. Poznań.
 2. Woch, Konstytucja Biznesu. Deklaracja polityczna, uchwalanie ustaw, wdrażanie w życie. Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawo i populizm” VIII Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa ”FONTES” 14-15 września 2019 r. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, ul. Świeradowska 43.
 3. Woch, Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce z perspektywy przedsiębiorcy. XXVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, 6-7 września 2019 r. Duszniki Zdrój.
 4. Woch, Działania Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz osób starszych. Konferencja Naukowa pt. Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej w kontekście starzenia demograficznego. 10-11 czerwca 2019 r. Olsztyn.
 5. Woch, Promocja profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego lokalnej. Konferencja „Nowe media. Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych”, Senat RP 21 maja 2019.
 6. Woch, B. Wilk – Centrala NFZ, Elektroniczna obsługa zleceń na środki pomocnicze – stan na dziś i co może się zmienić,
  Wiosna e-zdrowia na Lubelszczyźnie – Konferencja, Lublin 23 marca 2019.
 7. Woch, Obywatel, pacjent, usługobiorca, konsument, ubezpieczony, uprawniony, czyli kto w systemie ochrony zdrowia w Polsce? Debata „Kim jest Pacjent?” zorganizowana przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia oraz Fundację Razem w chorobie. Warszawa 16 stycznia 2019.

 

2020

 1. Woch, System Ochrony Zdrowia 2.0 w Polsce, czyli Ministerstwie Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, Katedra Polityki Publicznej SGH, Seminarium online pt. „Polska i świat po pandemii”. Katedra Polityki Publicznej SGH, 27 maja 2020 r.
 2. Woch, Legislacja w czasach szczególnych rozwiązań związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z punktu widzenia Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

„Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego” IX Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa ”FONTES” 6 listopada 2020 r., on-line.

 1. Woch, Digital Security of Small and Medium-sized Entrepreneurs in Poland. (Bezpieczeństwo cyfrowe małych i średnich przedsiębiorców
  w Polsce).

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „CZŁOWIEK, SPOŁECZEŃSTWO A BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI – KREOWANIE CYBERKULTURY” 19 Listopada 2020. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gaasperi w Józefowie, ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów.

 

2021

 1. Woch, Konstytucja Biznesu – 3 lata działania.

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY XXV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców Licheń Stary – 20.06.2021 r.  

 1. M. Woch, Wpływ pandemii na rynek handlowy w Polsce. Czy kryzys zwiększył zainteresowanie franczyzą jako sprawdzonym modelem współpracy biznesowej?

XXVIII edycja #Welconomy w dniach 21-22 czerwca 2021 r.

 1. M. Woch, Jak wyposażać franczyzobiorców w wiedzę i prowadzić proces ciągłego doskonalenia w sieci w skalowalny sposób, aby stale poprawiać wyniki finansowe? Jak dziś wygląda edukacja we franczyzie?

Konferencja Franczyza 2.0 Workshop. Strategia, edukacja, technologia i styl życia. PGE Narodowy, Warszawa 4 września 2021 r.

 1. M. Woch, Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej wydawane na podstawie Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Studium przypadków przedsiębiorców w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Konferencja naukowa „Prawo jako narzędzie opresji” X Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa ”FONTES”
  11-12 września 2021 r. Sosnowiec.
 2. M. Woch, Prawa Pacjenta w międzynarodowych aktach prawnych. Konferencja pt. Prawo międzynarodowe publiczne a bezpieczeństwo państwa. 23.09.2021 Warszawa.
 3. M. Woch, Literalna wykładnia przepisów, uzależniająca przyznanie pomocy przedsiębiorcom wyłącznie od posiadania tzw. wiodącego numeru PKD.
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Kryzys czy rozwój gospodarczy? Prawne, ekonomiczne i socjologiczne instrumenty stymulowania rozwoju gospodarczego. 8-9.10.2021 Kielce.
 4. M. Woch, Szkoda całkowita – próba zdefiniowania. Konferencja Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a likwidacja szkód komunikacyjnych, 28.10.2021 Warszawa.
 5. M. Woch, Pomoc na rozwój, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu prawo dla przedsiębiorców wsparcie państwa na rzecz mśp, Poznań 7.12.2021 r.

 

2022

 1. M. Woch, Działania Rzecznika MŚP, Akademia Liderów Sprawiedliwości 15.01.2022 r.
 2. M. Woch, Działania Rzecznika MŚP, Akademia Liderów Sprawiedliwości 22.01.2022 r.
 3. M. Woch, Działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  w związku z epidemią COVID-19 i lockdownem od marca 2020 r. Konsekwencje społeczno-gospodarcze wybuchu pandemii COVID-19 – DEBATA EKSPERCKA, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, 22.04.2022 r.
 4. M. Woch, Instytucje ochrony konkurencji z perspektywy wzmacniania krajowej przedsiębiorczości, 7- 8 czerwca 2022 r. Warszawa.

KONGRES ALLERHANDA 2022– INSTYTUCJE PRAWA OCHRONY KONKURENCJI,

 1. M. Woch, XII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej, 7- 8 czerwca 2022 r., Warszawa, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. M. Woch, Wolność działalności gospodarczej w obliczu pandemii, Nadzór merytoryczny nad spotkaniami sprawował prof. Adam Bodnar, Uniwersytet SWPS, 21 czerwca 2022 r.
 3. M. Woch, Konferencja pt.: Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Uwarunkowania konstytucyjno-prawne (miejsce: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka
  7-10, Wrocław; W trakcie obrad poruszone zostały zagadnienia teoretyczne
  i praktyczne (w tym również te związane z respektowaniem zasad prawidłowej legislacji), dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez różnego rodzaju podmioty na rynku aptecznym z jednoczesnym podkreśleniem roli
  i znaczenia właściwych organów państwowych, pełniących funkcje nadzorcze
  i kontrolne. Analizie poddane były obowiązujące regulacje prawne (tak
  w odniesieniu do aktów ustawowych, jak i wykonawczych) oraz praktyka (w tym orzecznictwo sądów) 20 września 2022 r.
 4. M. Woch, Wykład o projekcie zmiany przepisów w zakresie kształcenia zawodowego, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, 21 października 2022 r.
 5. M. Woch, Jak rozwiązać spór w sądzie polubownym – arbitrażu, VIII Seminarium Prawne dla Biznesu – Arbitraż gospodarczy – metoda rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

22 listopada 2022 r.

 1. M. Woch, O działaniach Biura Rzecznika MŚP dotyczących XXXII Posiedzenia Rady Przedsiębiorców nt. Kształcenia Dualnego, Konferencja
  I KONGRES KSZTAŁCENIA DUALNEGO Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Audytorium Maximum – Aula im. Roberta Schumana, Warszawa, 8 grudnia 2022 r.
 2. M. Woch, Działania Rzecznika MŚP, Akademia Liderów Sprawiedliwości 17.12.2022 r.

 

Działalność publicystyczno-naukowa

 

 1. Woch, Dobrowolny ZUS będzie pozornym ubytkiem w budżecie państwa, 22 grudnia 2022 r., https://swiatrolnika.info/opinie/wywiady/woch-dobrowolny-zus-bedzie-pozornym-ubytkiem-w-budzecie-panstwa.html
 2. Woch, Dobrowolny ZUS – skutki finansowe, 29 grudnia 2022 r.,

Dobrowolny ZUS – skutki finansowe

 1. Woch, Mit o ,,wypychaniu” na samozatrudnienie, 17 grudnia 2022 r.,

Mit o ,,wypychaniu” na samozatrudnienie

 1. Woch, Dobrowolny ZUS, Gazeta Finansowa, nr 50/2022, 16-22 grudnia 2022 r.
 2. Woch, „Chcemy, aby przedsiębiorcy mogli wybrać, czy chcą płacić składki ZUS, czy nie” [WYWIAD], Dziennik Gazeta Prawna, 18 listopada
  2022 r.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8590261,skladki-zus-woch-wywiad-przedsiebiorcy-firmy.html?fbclid=IwAR1IDKzz_-ODl2Cz5Askhpagxbz8LxWMfm-8F-ADUgarG6WZwNjyazzeXlE

 1. Woch, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Published on July 18, 2022, Kontroler INFO nr 27, Rozkład odpowiedzialności między głównym księgowym, a kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, Warszawa, czerwiec 2022 r., s. 67 i n.

https://www.flipsnack.com/publikacjepikw/kontroler-info-nr-27.html?fbclid=IwAR2irEQoFa3KB51F6ENJ9poZ3EusGg9NTEFmyRiLHaClJcroHKyHblHVfOk

 1. Woch, Biznes w niespokojnych czasach wojny, Rzeczpospolita 5.05.2022 r. https://www.rp.pl/finanse/art36232421-biznes-w-niespokojnych-czasach-wojny?fbclid=IwAR04GzeZ_4H0W_87i_oHAKOYtbNhPlGo4uECkCULcy74alXIQ1L9L77qCsQ
 2. Woch, Konsultacje Zielonej księgi certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, Nowy Świat 24 5 maja 2022 r. https://nowyswiat24.com.pl/2022/05/05/konsultacje-zielonej-ksiegi-certyfikacji-wykonawcow-zamowien-publicznych/
 3. Woch, Przedsiębiorcy apelują o ulgę na zielone inwestycje, Rzeczpospolita 05.05.2022 https://www.rp.pl/podatki/art36239461-przedsiebiorcy-apeluja-o-ulge-na-zielone-inwestycje
 4. Woch: Dodatkowe obciążenia składkowo-podatkowe dla emerytów
  2022 r. 25/01/2022 https://mws.org.pl/artykul/dr-mwoch-dodatkowe/1267328
 5. Woch: Świadczenia na rzecz obrony, 11/01/2022 https://mws.org.pl/artykul/dr-mwoch-swiadczenia/1261967
 6. Woch, Jest szansa, że norki ujdą z życiem w czasie zwalczania SARS-CoV-2, s. 15. Gazeta Samorządność nr 59 wrzesień 2021 r. (wydawca Mazowiecka Wspólnota Samorządowa).
 7. Woch, Dlaczego nie ma jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących wymagania przez pracodawców szczepień przeciw covid-19,
  28 lipca, 2021,

https://bezpartyjnisamorzadowcy.pl/dlaczego-nie-ma-jednoznacznych-uregulowan-prawnych-dotyczacych-wymagania-przez-pracodawcow-szczepien-przeciw-covid-19/

 1. Woch, Czy żołnierz może pełnić służbę i być posłem, senatorem czy radnym? 12 lipca, 2021

https://bezpartyjnisamorzadowcy.pl/dr-m-woch-czy-zolnierz-moze-pelnic-sluzbe-i-byc-poslem-senatorem-czy-radnym/

 1. Woch, Nieuzasadnione odrzucanie wniosków przedsiębiorców,
  28 czerwca, 2021

https://bezpartyjnisamorzadowcy.pl/dr-m-woch-nieuzasadnione-odrzucanie-wnioskow-przedsiebiorcow/

 1. Woch, Spotkanie z dr Bartłomiejem Wróblewskim kandydatem na rzecznika praw obywatelskich, 11 maja, 2021

https://bezpartyjnisamorzadowcy.pl/spotkanie-z-dr-bartlomiejem-wroblewskim-kandydatem-na-rzecznika-praw-obywatelskich/

 1. Woch, Wójt Gminy Puławy woj. lubelskie 2010-2021 Krzysztof Brzeziński – skazany za rzekę klikawkę, 8 czerwca, 2021

https://bezpartyjnisamorzadowcy.pl/wojt-gminy-pulawy-woj-lubelskie-2010-2021-krzysztof-brzezinski-skazany-za-rzeke-klikawke/

 1. Woch, ZUS zajmie się zdrowiem osób bez pracy i emerytury, 16.04.2021 ZUS zajmie się zdrowiem osób bez pracy i emerytury – rp.pl
 2. Woch, samorządowa, a nie rządowa służba zdrowia, 4 marca, 2021,

https://bezpartyjnisamorzadowcy.pl/samorzadowa-a-nie-rzadowa-sluzba-zdrowia/

 1. Woch, Niekończąca się opowieść o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym, Menedżer Zdrowia, 5-6/2021, s. 83-85.
 2. Woch, Czas integracji, ,,Rzeczy Wspólne” – Pismo Republikańskie #29(1/2019), s. 30-44.
 3. Woch, Ministerstwo sportu, zdrowia i polityki społecznej, Menedżer Zdrowia, 8/2017, s. 36-42.

 

Wypowiedzi i komentarze medialne

2020

 1. Mateusz Rzemek, RODO ciąży mikrofirmom, Rzeczpospolita, 27.02.2020.

Legalis – Wydanie Nr 11594

Komentarz: Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy często nie mają odpowiednich środków, aby poradzić sobie z obowiązkami przewidzianymi w przepisach RODO – mówi Marek Woch z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Dlatego zachęcamy wszystkich do tego, aby pochylić się nad ich problemami. Tak by nakładane na nich obowiązki były proporcjonalne
i adekwatne do celu, jaki ma być w ten sposób osiągnięty.

Zdaniem RMŚP takie zmniejszenie obowiązków wszystkich mikro-, małych, a nawet średnich przedsiębiorców byłoby proporcjonalne do celu, jakim jest potrzeba usuwania barier przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 1. Mateusz Rzemek, Gorsi cudzoziemcy ze wschodu, Rzeczpospolita, 20.08.2020.

Legalis – Wydanie Nr 11740

Komentarz: Analogiczna regulacja jeszcze do niedawna była stosowana również na wewnętrznej granicy UE. Po zniesieniu tych ograniczeń pożądane jest, aby takie same zmiany dotyczyły granicy zewnętrznej UE – mówi dr Marek Woch, radca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. – Z sygnałów, które docierają do rzecznika MŚP od przedsiębiorców wynika bowiem, że aktualna sytuacja paraliżuje prace ich zakładów, co w kontekście problemów gospodarczych związanych z obowiązującym stanem epidemii jest zjawiskiem bardzo niepożądanym – dodaje.

 1. Jolanta Ojczyk, MZ: Konferencje online bez ograniczeń. Doprecyzujemy przepisy, Prawo w biznesie, 21.10.2020.

MZ: Konferencje online bez ograniczeń. Doprecyzujemy przepisy – LEX

Komentarz: Tego typu zakaz jest niecelowy, nie służy w żaden sposób przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, powoduje niepewność wśród przedsiębiorców z branż dotkniętych obostrzeniami i osłabia pośrednio sens wszystkich regulacji, jakie ustanawiane są celem zaradzenia obecnej sytuacji epidemicznej – pisze w piśmie do ministra dr Marek Woch, radca rzecznika.

 1. Jolanta Ojczyk, Rzecznik MŚP ma uwagi do zmian w systemie cyberbezpieczeństwa, Prawo w biznesie, 04.10.2020.

Rzecznik MŚP ma uwagi do zmian w systemie cyberbezpieczeństwa – LEX

Komentarz: Dr Marek Woch, radca prawny z upoważnienia rzecznika małych
i średnich przedsiębiorców przesłał do ministra cyfryzacji swoje stanowisko do 
projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy prawo zamówień publicznych. Wskazał też, że zawarte w nim wymogi powinny być spójne z projektem nowego prawa komunikacji elektronicznej.

Dr Marek Woch wskazuje też, że projekt nie wyłącza mikroprzedsiębiorców
z obowiązku sporządzenia i posiadania planu działań w sytuacjach szczególnego zagrożenia, choć obecnie ustawa przewiduje takie wyłączenie. Dodatkowo rzecznik postuluje, by je rozszerzyć na małe i średnie firmy. Jak wyjaśnia nakłady związane z bezpieczeństwem sieci, usług
i cyberbezpieczeństwem należą do istotnie obciążających najmniejsze firmy, które posiadają mniej rozbudowane struktury niż międzynarodowe korporacje.

 1. Jolanta Ojczyk, Kosmetyczki, tłumacze, hotele wykluczeni z tarczy 6.0. Zyskają sklepy odzieżowe, Prawo w biznesie, 28.10.2020.

Kosmetyczki, tłumacze, hotele wykluczeni z tarczy 6.0. Zyskają sklepy odzieżowe – LEX

Komentarz: Do zwolnienia z ZUS zakwalifikowano 25 numerów PKD, podczas gdy do świadczenia postojowego jedynie 20. Wśród przedsiębiorców objętych wyrywkową pomocą są np. właściciele pokojów zagadek czy przedsiębiorcy wystawiający przedstawienia artystyczne – zwraca uwagę dr Marek Woch, radca rzecznika MŚP, w stanowisku do Urszuli  Ruseckiej, przewodniczącej sejmowej Komisji rodziny i polityki społecznej. Rzecznik MŚP postuluje, aby wszystkie branże objęte zwolnieniem z ZUS mogły otrzymać również świadczenie postojowe.

Z kolei mec. . Woch zauważa, że pomocą nie będą objęte np. sklepiki szkolne, które występują zazwyczaj pod  numerem PKD 47.11 Z tj. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych, a gdy szkoły praktycznie są zamknięte, nie mają przychodów. Wśród kodów zabrakło przede wszystkim branż, które już od dawna zabiegają o pomoc przy Placu Trzech Krzyży, gdzie mieści się Ministerstwo Rozwoju, Technologii i Pracy.

Dr Marek Woch zwraca jeszcze uwagę, że pomocą nie  jest objętych wielu przedsiębiorców z branży targowej,  w której wiele firm projektujących
i budujących stoiska targowe działa jako agencje reklamowe (PKD 73.11.Z).
W mediach społecznościowych można zaś przeczytać takie wpisy: co z PKD 96.09.Z czyli pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, np. hostessy i Agencje Hostess . Jesteśmy częścią branży Eventowe, czy można nas uwzględnić? A co z cateringiem ? 56.10.Z? Mamy znacznie większy spadek obrotów , czy ktoś wytłumaczył rządowi jaka jest różnica między targami a targowiskami? Bo mam wrażenie ze nie…..Na pomoc mogą jednak liczyć firmy, które jako główne PKD mają  kod 82.30.Z (organizacja targów, wystaw
i kongresów). Według szacunków rządu jest ich 2 734 i mogą liczyć na nieco ponad 15 milionów złotych wsparcia. 

Jeśli bowiem zaczęły działalność w grudniu 2019 roku, nie mogą porównać spadku obrotów do października czy listopada 2019 roku uzyskanie wsparcia tym przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność po 1 grudnia 2019 roku. – Powinni oni mieć możliwość porównania obecnego spadku przychodu
z wybranym miesiącem obecnego roku. Przedsiębiorcy nie mogą być dyskryminowani ze względu na krótszy staż funkcjonowania na rynku – podkreśla dr 
Woch Marek. 

 

 1. Jolanta Ojczyk, Rzecznik MŚP: Sąd powinien kontrolować decyzje prezesa UOKiK o usunięciu domeny, Prawo w biznesie, 09.10.2020.

Rzecznik MŚP: Sąd powinien kontrolować decyzje prezesa UOKiK o usunięciu domeny – LEX

 

Komentarz: Dr Marek Woch, radca prawny, który z upoważnienia rzecznika MŚP przygotował stanowisko, nie zostawia suchej nitki na inicjatywie UOKiK. Po pierwsze wskazuje, że rzecznik MŚP powinien być zawiadamiany o projektach odnoszących się do przedsiębiorców, a jego ustawowym obowiązkiem jest ich opiniowanie. Po drugie zwraca uwagę, że wprowadzenie nadmiernych uprawnień dla prezesa UOKiK może doprowadzić do naruszenia zasady wolności działalności gospodarczej. Aby temu zapobiec, proponuje m.in.:, by to sąd uprzednio kontrolował decyzje prezesa UOKiK. Dr Woch zauważa, że projekt powinien przewidywać konieczność uzyskania uprzedniej zgody sądu na wydanie przez prezesa UOKiK decyzji o nakazaniu przedsiębiorcy usunięcia nieprawidłowych treści ze strony, zamieszczenia na stronie ostrzeżenia lub w ostateczności usunięcia nazwy domenowej.  Ponadto rzecznik MŚP uważa, że wymienione uprawnienia powinny być stosowane dopiero w przypadku innych skutecznych środków, które mogą doprowadzić do zaprzestania lub zakazania naruszenia w celu zapobieżenia ryzyku wyrządzenia poważnych szkód zbiorowym interesom konsumentów. Bez tych warunków bowiem, decyzja prezesa UOKiK o zamknięciu strony niejednokrotnie mogłyby doprowadzić do zakończenia działalności przez niewielkie firmy, której podstawowym kanałem sprzedaży jest internet.
Ponadto zdaniem dr. 
Marka Wocha projekt należy uzupełnić o ocenę skutków regulacji dla sektora MŚP. Rzecznik wskazał również, że projektowane regulacje powinny gwarantować, że zastosowanie się przez firmy hostingowe do wystąpienia prezesa UOKiK wyłącza ich odpowiedzialność względem usługobiorców za ewentualne szkody związane z zastosowaniem się do niego, co wydaje się logiczną realizacją zasady zaufania do władzy publicznej.

 

 1. Jolanta Ojczyk, Krzysztof Koślicki, Spółki komandytowe dobije podatek,
  a przekształcenie grozi sporem z fiskusem
  ,
  Prawo w biznesie, 26.11.2020.

Spółki komandytowe dobije podatek, a przekształcenie grozi sporem z fiskusem – LEX

 

Komentarz: Eksperci zwracają uwagę na jeden aspekt. Ich zdaniem nowelizacja  obniży konkurencyjność polskich firm w porównaniu z zagranicznymi. (…) Dr Marek Woch, radca prawny rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, zauważa, że nie tylko przepisy niemieckie, ale również czeskie, słowackie czy cypryjskie nie przewidują takich zasad opodatkowania. Ministerstwo Finansów zaprzecza. Twierdzi bowiem, że spółki skorzystają z tzw. estońskiego 9 proc. CIT. Autorzy badania zauważają jednak, że spółki komandytowe nie są objęte tzw. estońskim CIT, a duża ich część prowadzi działalność handlowo-usługową, świadczy usługi budowlane, i nawet po przekształceniu w spółkę kapitałową nie spełnią warunku ponoszenia wydatków inwestycyjnych.

 

 1. Jolanta Ojczyk, Patrycja Rojek-Socha, Pandemia to szansa dla dobrze zorganizowanych kancelarii. Małych i dużych, Prawnicy i sądy, 15.12. 2020.

Pandemia to szansa dla dobrze zorganizowanych kancelarii. Małych i dużych – LEX

 

Komentarz: Jeszcze inaczej na obsługę prawną patrzy dr Marek Woch. – Do biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 roku wpłynęło tylko 2326 wniosków, a w 2020 już… 12500. To są wprost prośby o pomoc prawną, której my nie udzielamy. Przedsiębiorcy nie skarżą się na problemy
z prowadzeniem biznesu, ale często proszą o interpretację przepisów. Tarcza antykryzysowa z marca ma już 13 nowelizacji. Na usługi prawników jest więc popyt, ale czy kancelarie mogą się zająć obsługą milionów  podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – pytał dr 
Woch. Jego zdaniem tak, tylko muszą przygotować odpowiednią ofertę. Być może powinny to być np. usługi abonamentowe, czy włączone w pakiet z ubezpieczeniem. Z debaty wynika jeszcze jeden wniosek – w kryzysie lepiej radzą sobie ci, którzy LegalTech znają z biura, a nie z debat.

Z doświadczeń dr Wocha wynika zaś, że przedsiębiorcy często nie wiedzą, że stać ich na obsługę danej kancelarii, nie wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc.

 

2021

 1. Grażyna J. Leśniak, UODO: Pracodawcy nie mają prawa przekazywać danych
  o zdrowiu pracowników zamawiającemu
  ,
  Kadry i BHP, 26.02.2021

UODO: Pracodawcy nie mają prawa przekazywać danych o zdrowiu pracowników zamawiającemu – LEX

 

Komentarz: Otrzymane z UODO wyjaśnienie jest niezwykle ważne zarówno dla przedsiębiorców (pracodawców), jak i pracowników. Wiemy, że wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorców muszą mieć oparcie
w obowiązujących przepisach prawa.
Natomiast przepis art. 15r ust. 1 ustawy
o COVID-19 według Prezesa UODO nie stanowi podstawy prawnej dla przetwarzania przez pracodawcę innych danych o pracowniku i warunkach innych niż wynikające wprost w przepisów prawa pracy. Oceniam, że stanowisko Prezesa UODO powinno także zapoczątkować debatę publiczną, która dotyczyć będzie przetwarzania informacji o stanie zdrowia pracownika,
w tym również dokumentacji potwierdzającej jego przebywanie na zwolnieniach lekarskich lub kwarantannie, gdyż Prezesa UODO wskazuje, że „ze względu na swój sensytywny charakter – powinny zostać objęte szczególną ochroną” oraz, że jest związane z przetwarzaniem szczególnej kategorii danych (dotyczących zdrowia) – wskazuje dr n. pr. Marek Woch, dyrektor generalny w Biurze Rzecznika MŚP.

 

 1. Grażyna J. Leśniak, Przedsiębiorcy wnioskują do ZUS o umorzenie składek, ale coraz rzadziej je otrzymują, Kadry i BHP, 10. 03.2021.

Przedsiębiorcy wnioskują do ZUS o umorzenie składek, ale coraz rzadziej je otrzymują – LEX

 

Komentarz: Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców docierają informacje, że chociaż wzrosła w stosunku do 2019 roku liczba wniosków do ZUS o umorzenie, zmalała liczba pozytywnych decyzji wydanych w tym zakresie. Dzieje się to w momencie, kiedy przedsiębiorcy są w tragicznej sytuacji i każda pomoc jest dla nich niezwykle istotna, a może nawet decydować o ich dalszym losie – komentuje dr. n. pr. Marek Woch, dyrektor generalny w Biurze Rzecznika MŚP.

 

 1. Grażyna J. Leśniak, Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników. Rzecznik MŚP zabiegał o to od dwóch lat, Kadry i BHP, 10.05.2021.

Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników. Rzecznik MŚP zabiegał o to od dwóch lat – LEX

 

Komentarz: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z zaangażowaniem pracowało nad tym, żeby pojawiła się podstawa prawna, która określi procedurę badania trzeźwości w miejscu pracy zarówno na żądanie pracodawcy, jak i samego pracownika. Obecnie nie ma takich przepisów w porządku prawnym – powiedział dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

 1. Robert Horbaczewski, Firmy pod zarządem sukcesyjnym bez pomocy covidowej, Prawo w biznesie, 16.04.2021.

Firmy pod zarządem sukcesyjnym bez pomocy covidowej – LEX

 

Komentarz: Zdaniem Rzecznika osoby będące zarządcami sukcesyjnymi powinny mieć swobodną możliwość wnioskowania o świadczenia pomocowe na równi z pozostałymi przedsiębiorcami. – Problemem w tym, że zarządcy sukcesyjni nie mogą wystąpić o pomoc do PFR czy z ZUS. Słyszą odpowiedź, że są podmiotami nieuprawnionymi, bo w Prawie przedsiębiorców jest tylko mowa o przedsiębiorcy, a nie o zarządcy sukcesyjnym. To znaczy, że choć wykonuje on czynności przedsiębiorcy, to z brzemienia przepisów nie jest przedsiębiorcą. Uważam, że jest to przeoczenie ustawodawcy. W toku projektowania tego przepisów nie spotkałem się z uwagami, że jest to celowy zabieg legislatora, aby zarządców sukcesyjnych wyłączyć z pomocy – mówi Marek Woch dyrektor generalny w biurze MŚP.

 

 1. Mateusz Rzemek, ZUS zajmie się zdrowiem osób bez pracy i emerytury, Rzeczpospolita, 16.04.2021.

Legalis – Wydanie Nr 11939

 

Komentarz: To bardzo poważny problem. Z moich badań wynika, że w połowie 2019 r. ubezpieczenia zdrowotnego nie miało nawet 4,5 mln dorosłych Polaków – zauważa dr Marek Woch, ekspert ds. ochrony zdrowia. – Poprawienie statystyk urzędów pracy może więc oznaczać zwiększenie liczby nieubezpieczonych bez prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Uważam, że zamiast tworzyć nowy system należałoby całkowicie zmienić podejście do tego ubezpieczenia i objąć nim wszystkich Polaków, bez względu na to, czy pracują na etacie, są bezrobotni czy korzystają z opieki społecznej – mówi ekspert.

 

 1. Grażyna J. Leśniak, Luka w prawie pozwala unikać pracującym w Polsce cudzoziemcom płacenia ZUS i PIT, Kadry i BHP, 12.05.2021.

Luka w prawie pozwala unikać pracującym w Polsce cudzoziemcom płacenia ZUS i PIT – LEX

 

Komentarz: Problemem jest „powtarzalne świadczenie niepieniężne, którego źródłem jest umowa spółki, nie może być traktowane jako wykonywanie pracy przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, co podkreśla Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Temat pojawił się na Radzie Przedsiębiorców, ale indywidualne skargi od przedsiębiorców do nas, jak dotąd, nie wpłynęły – powiedział nam
dr n. pr. 
Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych
i Średnich Przedsiębiorców.

 

 1. Renata Krupa-Dąbrowska, Otworzyli siłownię w czasie lockdown-u, teraz się bronią, Prawo w biznesie, 05. 2021.

Otworzyli siłownię w czasie lockdown-u, teraz się bronią – LEX

 

Komentarz: Organy pierwszej instancji uzasadniają decyzję powtarzaną formułką dotyczącą „niweczenia wysiłków całego społeczeństwa poprzez świadome lekceważenie ograniczeń, których nieprzestrzeganie prowadzi do narażenia na rozprzestrzenianie się wirusa”. Przedsiębiorców, nie trzeba w tym duchu pouczać, skutki pandemii odczuwają niezwykle boleśnie na własnej skórze. Takie moralizatorstwo nie ma także nic wspólnego z obowiązującymi przepisami prawa, doktryną i orzecznictwem. Tym bardziej nie może być uzasadnieniem decyzji o natychmiastowym zaprzestaniu działalności gospodarczej – dodaje dr Marek Woch, dyrektor generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

 1. Renata Krupa-Dąbrowska, Restaurator nie musi płacić kary za otwarcie lokalu w czasie lockdown-u, Prawo w biznesie, 21.07.2021.

Restaurator nie musi płacić kary za otwarcie lokalu w czasie lockdown-u – LEX

 

Komentarz: Organ nie może powoływać się w swojej decyzji do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w kontrolowanym obiekcie, tym bardziej iż
w żaden sposób nie udowodnił, że w dniu prowadzonej kontroli personel obsługujący klientów był nosicielem SARS-COV2, a jest to elementarną przesłanką, by móc w ogóle mówić o tego typu zagrożeniu – twierdzi
dr n. pr. 
Marek Woch, dyrektor generalny w biurze Rzecznika Małych
i Średnich Przedsiębiorców.

 

 1. Marek Domagalski, Wypłaty z OC: Wciąż wiele niewiadomych, Rzeczpospolita, 29.10.2021.

Legalis – Wydanie Nr 12104

 

Komentarz: Marek Woch, dyrektor w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wskazywał, że takie podstawowe pojęcia jak wrak auta, szkoda całkowita nie są ustawowo zdefiniowane, a instytucje inaczej je widzą. Także tak ważne kwestie jak standard wyremontowania auta z polisy OC oraz ile
w odszkodowaniu ubezpieczeniowym ma być kompensaty szkody, a ile prewencji i na czym ona ma polegać.

2022

 1. Renata Krupa-Dąbrowska, WSA: Przedsiębiorca niesłusznie ukarany za otwarcie siłowni, Prawo w biznesie, 20.01.2022.

WSA: Przedsiębiorca niesłusznie ukarany za otwarcie siłowni – LEX

Komentarz: Już w opinii z 18 kwietnia 2020 r., do rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rzecznik MŚP wskazywał, że jako punkt odniesienia do cofnięcia nałożonych ograniczeń dla sektorów z branży fitness, prowadzących baseny, siłownie, łaźnie, sauny itp., są zasady prawidłowego żywienia związane z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, opracowane w Instytucie Żywności i Żywienia, gdzie wskazano, że Aktywność fizyczna jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia  – wyjaśnił Marek Woch, dyrektor Generalny Biura Rzecznika MŚP.

 1. Tomasz Pietryga, Biznes w niespokojnych czasach, Rzeczpospolita, 05.05.2022.

Legalis – Wydanie Nr 12258

 

Komentarz: Marek Woch, dyrektor generalny w Biurze Rzecznika Małych
i Średnich Przedsiębiorców: Patrząc na dzisiejszą sytuację, korzystając
z przesłanek ustawowych, rzecznik nawiązał współpracę z rzecznikiem do spraw biznesu Ukrainy. Pierwsze sprawy, które do niego wpłynęły, to brak umów
z przedsiębiorcami, które powinna zawierać KUKE. Rzecznik wystąpił do premiera z takim postulatem, by stworzyć fundusz pomocowy w związku z wojną, która nie podlega pod kanony ubezpieczeniowe. Prezes KUKE się z tym zgadza, ale potrzebują do tego prawnego narzędzia. Premier skierował do Ministerstwa Rozwoju ten postulat, ale czy rozwiązania będą, tego nie wiemy. Czekamy. Ale to jeden z ważnych postulatów.

Marek Woch: Zwróciłbym też uwagę na fundamentalną kwestię – równości obywateli Polski i Ukrainy. Nie neguję pomocy uchodźcom, ale idziemy powoli w kierunku dwóch odrębnych systemów regulacyjnych. A to jest ślepa uliczka.

 

 1. Przemysław Wojtasik, Przedsiębiorcy apelują o ulgę na zielone inwestycje, Rzeczpospolita, 06.05.2022.

Legalis – Wydanie Nr 12259

 

Komentarz: Pomysł popiera dr Marek Woch, dyrektor generalny Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, reprezentujący rzecznika MŚP Adama Abramowicza. Przedstawimy propozycję ulgi na spotkaniu Rady Przedsiębiorców z przedstawicielami rządu. Wiele firm nastawia się na wymianę urządzeń na energooszczędne i podatkowa preferencja byłaby dla nich istotnym wsparciem – mówi Marek Woch. Za szerokim ujęciem ulgi przemawia nieuchronna konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej. Mniejsze zapotrzebowanie na energię przedsiębiorstw jest bowiem jednym
z celów klimatycznych Unii Europejskiej, co ostatecznie ma doprowadzić do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych w najbliższych latach – dodaje 
Marek Woch.

 

 1. Grażyna J. Leśniak, WUP w Lublinie musi wypłacić świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy zarządcy sukcesyjnemu, Kadry i BHP. 25.07.2022.

WUP w Lublinie musi wypłacić świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy zarządcy sukcesyjnemu – LEX

 

Komentarz: Ponadto, jak zauważa dr n. pr. Marek Woch, dyrektor generalny Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców kolejnym przykładem problematycznego stosowanie ustawy o zarządzie sukcesyjnym jest Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie sam Zastępca Prezesa ds. Medycznych wskazuje, że „…stosowanie konstrukcji zarządu sukcesyjnego do realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej napotyka szereg trudności i budzi wiele wątpliwości. Wydaje się bowiem, iż brak jest przepisów pozwalających na zapewnienie w każdym konkretnym przypadku prawidłowej ścieżki postępowania zarówno po stronie przedsiębiorcy jak i po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Dr Marek Woch zauważa, że pomimo wskazania w projekcie odniesienia do ustawy o zarządzie sukcesyjnym, to jednak „na wszelki prawny wypadek dookreśla się procedury” następstwa prawnego.

 1. Jolanta Ojczyk, Renata Krupa-Dąbrowska, Przedsiębiorca, któremu bank odmówi wakacji kredytowych, powinien złożyć reklamację, Prawo w biznesie, 01. 08.2022.

Przedsiębiorca, któremu bank odmówi wakacji kredytowych, powinien złożyć reklamację – LEX

 

Komentarz: Z kolei dr Marek Woch, dyrektor generalny Biura Rzecznika MŚP, uważa, że do czasu odpowiedzi Ministerstwa Finansów trudno wskazywać na tryb odwoławczy – Niemniej przedsiębiorcy powinni kierować wnioski do Rzecznika MŚP Adama Abramowicza – radzi dr Woch

 

           1. Blog: 
            Ministerstwo Cyfryzacji, Lasy Państwowe, Najwyższa Izba Kontroli, Funkcjonowanie Stacji Bazowych Telefonii Komórkowej, Zdrowie Człowieka oraz Miliard Euro z Funduszy Unijnych w tle. 29.02.2016 r.

            http://www.mpolska24.pl/post/11545/ministerstwo-cyfryzacji-lasy-panstwowe-najwyzsza-izba-kontroli-funkcjonowanie-stacji-bazowych-telefonii-komorkowej-zdrowie-czlowieka-oraz-miliard-euro-z-funduszy-unijnych-w-tle

            Dokąd jedzie Minister Zdrowia?  13.02.2016 r.

            http://www.mpolska24.pl/post/11359/dokad-jedzie-minister-zdrowia

            Czy Ministerstwo Zdrowia pozoruje prowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi?
            01.01.2016

            http://www.mpolska24.pl/post/10950/czy-ministerstwo-zdrowia-pozoruje-prowadzenie-konsultacji-spolecznych-z-organizacjami-pozarzadowymi-

            Finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia a udział wydatków gospodarstw domowych w leczeniu
            19.12.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/10856/finansowania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-przez-narodowy-fundusz-zdrowia-a-udzial-wydatkow-gospodarstw-domowych-w-leczeniu-

            Czas społecznej demokracji – poszukiwanie dróg pojednania lewicy i prawicy – część I 
            05.12.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/10330/czas-spolecznej-demokracji-poszukiwanie-drog-pojednania-lewicy-i-prawicy-czesc-i

            Rola Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozstrzygania o przejściowej bądź trwałej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 1.12.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/10296/rola-trybunalu-konstytucyjnego-w-sprawie-rozstrzygania-o-przejsciowej-badz-trwalej-niemoznosci-sprawowania-urzedu-przez-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej

            Czy w Polsce mamy w ogóle publiczny system ubezpieczeń zdrowotnych? Narodowy Fundusz Zdrowia jako ,,księgowy”, 9.11.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/10063/czy-w-polsce-mamy-w-ogole-publiczny-system-ubezpieczen-zdrowotnych-narodowy-fundusz-zdrowia-jako-księgowy-

            Ławnik – sędzia społeczny, 31.10.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9988

            Umiejscowienie Narodowego Funduszu Zdrowia w strukturze organów władzy publicznej Polski, 18.10.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9863/umiejscowienie-narodowego-funduszu-zdrowia-w-strukturze-organow-wladzy-publicznej-polski-

            Narodowa Rada Rozwoju powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę a system ochrony zdrowia w Polsce, 18.10.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9858/narodowa-rada-rozwoju-powolana-przez-prezydenta-rp-andrzeja-dude-a-system-ochrony-zdrowia-w-polsce

            Narodowy Fundusz Zdrowia likwidacja czy może reaktywacja? 17.10.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9854/narodowy-fundusz-zdrowia-likwidacja-czy-moze-reaktywacja-


            GODNOŚĆ – RÓWNOŚĆ – WYKLUCZENIE,
            14.10.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9838/godnosc-rownosc-wykluczenie-

            Rola Senatu RP w polskim ustroju państwowym, 26.09.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9690/rola-senatu-rp-w-polskim-ustroju-panstwowym

            Program społecznej demokratyzacji państwa polskiego, 27.07.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/9250/program-spolecznej-demokratyzacji-panstwa-polskiego

            Zwiększać czy wprowadzać instrumenty ograniczające koszty w systemach ochrony zdrowia krajów UE? 19.01.2015

            http://www.mpolska24.pl/post/7762/zwiekszac-czy-wprowadzac-instrumenty-ograniczajace-koszty-w-systemach-ochrony-zd

            Wprowadzenie stanu wojennego w ocenie Trybunału Konstytucyjnego, 11.12.2014

            http://www.mpolska24.pl/post/7433/wprowadzenie-stanu-wojennego-w-ocenie-trybunalu-konstytucyjnego-

            Nadzór i kontrola w organach władzy publicznej w Polsce, 24.09.2014

            http://www.centrum-spolecznej-demokracji1.mpolska24.pl/6951/nadzor-i-kontrola-w-organach-wladzy-publicznej-w-polsce-

            Traktat o handlu bronią, 30.09.2014

            http://www.centrum-spolecznej-demokracji1.mpolska24.pl/6975/-traktat-o-handlu-bronia

            Filozofia Społeczna Edwarda Abramowskiego, 29.01.2012

            http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/filozofia-spo%C5%82eczna-edwarda-abramowskiego

            Co wynika z art. 68 Konstytucji RP, 13.11.2011

            http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/co-wynika-z-art-68-konstytucji-rp

             

            Działalność wydawnicza:

            1. Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005-2015, Z. Teter,
            A. Kosowski, B. Jabłońska, K. Kifert, Warszawa 2016.
            2. Służba celna – droga do równego traktowania, J. Haron, M. Woch (red. tech.), Warszawa 2016.
            3. Piotr Czyżewski, Wiesław Czyżowicz, Ewa Gwardzińska, Andrzej Halicki, Marek Lewandowski, Mirosław Mrówka, Maria Mrugała, Konrad Raczkowski, Sławomir Siwy, Roland Szymczykiewicz, Marta Roma Tużnik, Marek Woch, Zarządzanie w Służbie Celnej RP – szanse i zagrożenia w XXI wieku, Warszawa 2015.
            4. Мария Шишковская, В ОППОЗИЦИИ К ЗАУРЯДНОСТИ или собственный путь к свободе, Warszawa 2015.
            5. Krzysztof Tadeusz Filip, Historia 10 lat działalności NSZZ „Solidarność” przy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, Warszawa 2014.
            6. Nataliya Chapliy, Wszechstronny rozwój jednostki w społeczeństwie demokratycznym: związek teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego z koncepcją demokracji Gustawa Radbrucha,  Warszawa 2013.
            7. Przemysław Kaniewski, Polska Szkoła Architektury w Wielkiej Brytanii 1942-1954, Warszawa 2013.

            Działalność szkoleniowa:

            1. M. Woch, Szkolenie pn. „Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce” w ramach projektu pn. „Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”. 17-18 października 2014 r. Organizator: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Miejsce: Hotel MERCURE, ul. Złota 48/54, Warszawa.

            2. M. Woch, Szkolenie pn. „Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce” w ramach projektu pn. „Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”. 10-11 października 2014 r. Organizator: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Miejsce: Hotel MERCURE, ul. Złota 48/54, Warszawa.

            3. M.Woch, Ustawodawstwo samorządowe oraz wyborcze. Prowadzenie szkolenia w ramach warsztatów ,,Akademii Samorządowej” obejmującej prowadzenie kampanii wyborczej, naukę przemawiania i prowadzenia spotkań oraz praktykę stosowania ustaw dot. samorządu terytorialnego i finansów publicznych. 28 czerwca 2014 r. Fundacja Republikańska, ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa. 

            4. M. Woch, Instytucje Kształtujące system opieki zdrowotnej w Polsce. Wykład na zakończenie XV edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia. 2 czerwca 2012 r. w sali im. prof. Moreckiego w budynku IBIB PAN, ul. Księcia Trojdena 4, Warszawa.

            Udział w pracach komisji sejmowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

            11.02.2016 r.
            Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
            sala 02/bud. F. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pacjenckich. 2. Prawa pacjentów w wybranych krajach europejskich. 3. Ustalenie planu pracy Zespołu na pierwsze półrocze 2016 r.
            25.02.2016 r.
            Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
            sala 23/bud. G. Leczenie bólu – opracowanie standardów postępowania medycznego.
            Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
            sala 25/bud. G. Koordynacja ochrony zdrowia na szczeblu wojewódzkim i centralnym (infrastruktura, sprzęt i finansowanie świadczeń ze środków publicznych) – kontynuacja dyskusji i wypracowanie wstępnych wniosków.

             

            9.03.2016 r.

            Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
            Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
            sala 14/bud. G. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli postępowania administracyjnego związanego z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej
            – przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

            http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=8BB0EBB4A9546090C1257F6A002C2A8B

            10.03.2016 r.

            Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego
            Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki (ENM)
            sala 22/bud. G. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji programów wieloletnich z zakresu inwestycji budowlanych
            – referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
            Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
            sala 25/bud. G. Problemy chorych na stwardnienie rozsiane.
            Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
            sala 02/bud. F. Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentami z rakiem piersi – diagnostyka, leczenie, rehabilitacja.
            Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
            Komisja Finansów Publicznych (FPB)
            Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
            Sala Kolumnowa/bud. C. Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30).
            17 marca 2016 r.
            Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
            sala 01/bud. F. Reprezentacja pacjentów w polskim systemie opieki zdrowotnej.