Dr Leszek Karski – Rada programowa

leszek karskik

Doświadczenie zawodowe

2001 r. – do teraz – aktywny udział w ponad 100 konferencjach, ponad 120 publikacji, bliska współpraca z sektorem publicznym i prywatnym (wykaz dorobku naukowo –  zawodowego        w załączeniu Dorobek Leszek Karski 1.06.2016 (1)).

2007 r. – do teraz – kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa           i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2004 r. – do teraz – adiunkt w Katedrze Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2008 r. – 2012 r. pełnienie funkcji prodziekana ds. kierunku ochrona środowiska                 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zarządzanie i koordynowanie wielopoziomową strukturą w zakresie: obsługi administracyjnej, realizacji projektów, rozstrzygania sporów, rozwoju badań, podnoszenia jakości kształcenia, uproszczenia procedur.

2007 r. – 2008 r. praca w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako ekspert koordynujący pracami Zespołu Konwencji i Porozumień Międzynarodowych. Zagadnienia ochrony klimatu. Wspieranie przygotowań merytorycznych do 13 Konferencji Stron ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu. GIS, JI.

2006 r. – 2007 r. praca w KASHUE – Instytucie Ochrony Środowiska, jako główny specjalista ds. prawnych. Kierowanie zespołem ds. prawnych w KASHUE – Instytucie Ochrony Środowiska – zbudowanie zespołu, uczestnictwo w pracach nad wdrożeniem  aktów prawa międzynarodowego, unijnego oraz nad zmianami przepisów prawa krajowego, partycypacja w negocjacjach, bieżąca obsługa prawna, inicjatywa skierowania kroków prawnych przez RP przeciwko Komisji w sprawie decyzji dotyczącej II KPRU.

2006 r. staż Ministra Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli.

2002 r. – 2003 r. praca na rzecz Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. jako ekspert       ds. prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska. Kierowanie pracą zespołu prawników nad projektami dla Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki
oraz przygotowywanie poszczególnych części prac w aspekcie prawnym (umowy o dzieło         i zlecenia).

2001 r. – 2002 r. praca w Agencji Rynku Energii S.A. Pełnienie obowiązków Kierownika Zespołu Promocji, Planowania i Obsługi Handlowej – marketing, PR, obsługa gospodarcza, opiniowanie aktów prawnych, obsługa zamówień publicznych.

Wykształcenie

2001-2004 – Uniwersytet w Białymstoku, seminarium doktoranckie, specjalizacja
z prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska. Praca doktorska „Odnawialne źródła energii w aspekcie publiczno-prawnym” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Smoktunowicza – obroniona 23 kwietnia 2004 r.

1996-2001 – Uniwersytet w Białymstoku, kierunek prawo – studia dzienne magisterskie, specjalizacja z prawa cywilnego i prawa gospodarczego, praca magisterska „Ograniczenia wykonywania prawa własności”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego i prof. dr hab. Teresy Mróz.

Zainteresowania

W wolnym czasie: zwiedzam, gram w szachy, jeżdżę na nartach i łyżwach. Moją najnowszą pasją są sztuki walki. Wpieram w hospicjum dzieci chore onkologicznie.