Współpraca – OPOKA

OPOKA KPM

23-200 Kraśnik ul .Towarowa 1

20-068 Lublin ul. Leszczyńskiego 23

OPOKA Kraśnik

23-275 Annopol Rynek 1

23-200 Kraśnik Al. Tysiąclecia 3B

OPPok.indd

rewolucja-p_zwolski-668x340

p. Piotr Zwolski
mail: 1opoka@wp.pl
tel. 607-1999-84

Głównym statutowym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego, promowanie prozdrowotnego trybu życia, pomoc znajdującym się w potrzebie, działania na rzecz zdrowia rozumianego zgodnie z definicją WHO jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny jednostki; działanie na rzecz ofiar wypadków, przestępstw, pomyłek administracyjnych i błędów systemu prawno-administracyjnego i potrzebujących wsparcia na skutek innych sytuacji życiowych.

 

Szanowni Państwo!

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.  Głównym statutowym celem naszego stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju regionu, promowanie prozdrowotnego trybu życia oraz pomoc ludziom znajdującym się w nagłej potrzebie, bez względu na przyczynę i miejsce zamieszkania, głównie w związku z pogorszeniem stanu zdrowia oraz realizacja zadań publicznych, a w szczególności:

 1. Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia rozumianego zgodnie z definicją WHO jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny jednostki.
 2. Działanie charytatywne na rzecz osób potrzebujących ze względu na nagłe pogarszający się stan zdrowia i trudną sytuację życiową, a zwłaszcza chorych, bezrobotnych, biednych, niepełnosprawnych, uzależnionych, ofiar wypadków, klęsk żywiołowych, przestępstw, pomyłek administracyjnych i błędów systemu prawno-administracyjnego oraz potrzebujących wsparcia na skutek innych sytuacji życiowych, bez względu na miejsce zamieszkania
 3. Działania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.
 4. Wspieranie działań obywateli, organizacji i instytucji działających w obszarze samorządności, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, rolnictwa, ekologii, nauki, przedsiębiorczości, ochrony zdrowia i swobód obywatelskich.
 5. Wspieranie działalności służby zdrowia i placówek medycznych.
 6. Działanie na rzecz promocji i rozwoju regionu.
 7. Działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, rozwoju turystyki krajowej, sportu i rekreacji.
 8. Szerzenie i propagowanie kultury lokalnej i regionalnej.
 9. Przeciwdziałanie skutkom nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych terapia osób uzależnionych i współuzależnionych.
 10. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka i praw zwierząt.
 11. Działania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.
 12. Inne cele wynikające z potrzeb społeczności lokalnej.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez:

 1. publikowanie materiałów, organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie polityki prozdrowotnej, rozwoju aktywności społecznej, organizowanie i prowadzenie szkoleń, praktyk, wychowania w duchu obronności kraju;
 2. organizowanie punktów pomocy medycznej i prawnej osobom potrzebującym i chorym, terapia uzależnionych, współuzależnionych, ofiarom przemocy, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
 3. organizowanie form wsparcia dla osób znajdujących się w potrzebie;
 4. budowa i konserwacja obiektów i infrastruktury służącej turystyce krajowej, kulturze, edukacji, agroturystyce, ekologii,  rekreacji, obronności i ochronie zdrowia;
 5. inspirowanie, organizowanie, wspieranie i współudział przy tworzeniu i rozwoju placówek medycznych i inicjatyw służących profilaktyce zdrowotnej, leczeniu oraz pomocy społecznej;
 6. organizowanie imprez turystycznych, edukacyjno-militarnych, sportowych, rozrywkowych i kulturalnych, rozwijanie pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań;
 7. udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej, materialnej i intelektualnej osobom i jednostkom organizacyjnym podejmującym działania zgodne z celami Stowarzyszenia oraz współdziałanie z jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą;
 8. pomoc w pozyskiwaniu funduszy i pisaniu projektów;
 9. działań w celu pozyskiwania funduszy na cele realizacji zadań statutowych, w tym prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. realizacja zadań publicznych, udzielanie pomocy finansowej, fundowanie zapomóg i stypendiów oraz innych działań charytatywnych odpowiadających organizacji użytku publicznego;
 11. współpraca z samorządem lokalnym oraz organizacjami społecznymi, rządowymi, wojskowymi, sportowymi i religijnymi;
 12. organizowanie i patronowanie jednostkom organizacyjnym realizującym cele Stowarzyszenia;
 13. śledzenie procesów sądowych i postępowań administracyjnych w celu inspiracji aktywności opiniotwórczej i inicjatyw legislacyjnych;
 14. medialne inspirowanie oddźwięku społecznego poprzez działalność wydawniczą tygodnika „Gazeta Opoka” (poz. Rej.Pr.1229)

 

W strukturze Stowarzyszenia znajdują się:

– Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kraśnickiej

– Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opoczańskiej w Annopolu

– Centrum Krzewienia Kultury i Wolontariatu

– Organizacja Pomocy Ofiarom Kryminalnym i Administracyjnym „OPOKA” z Kliniką Prawno-Medyczną i Zakładem Ekspertyz Sądowych z Zakładem Medycyny Sądowej,

– Towarzystwo Historyczne: Szwadron 24-Pułku Ułanów i Muzeum w Maruszowie,

– Koło Muzyczno-Tearalne,

– Centrum Ratownictwa Medycznego AMBULANS,

– Poradnia Medycyny Sportowej i Medycyny Pracy,

– Zakład Usługowo-Handlowy- Pośrednictwo Usług, Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń

– Centrum Doradczo-Szkoleniowe „Liberum Veto”

 

Zachęcamy osoby oraz instytucje chcące aktywnie uczestniczyć w realizacji powyższych celów statutowych do współpracy dla szeroko pojętego dobra publicznego, do współorganizacji akcji kulturalno-oświatowych, turystycznych i charytatywnych, współuczestniczenia w życiu społecznym regionu oraz przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członków stałych lub wspierających. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na cele Stowarzyszenia. Możliwy jest również odpis podatkowy za darowiznę na rzecz Stowarzyszenia do 6% rocznego dochodu. Osoby, które udzielą wsparcia na rzecz Stowarzyszenia, maja prawo do bezpłatnej porady prawnika i lekarza wybranej specjalności, w tym opinii sądowo lekarskiej. Organizacja w pierwszej kolejności udziela pomocy osobom, które wspierały organizację, dlatego można traktować to także jako formę bardzo korzystnej polisy ubezpieczeniowej.

 

Darując 1% podatku należy wpisać w PIT rozliczenia rocznego nazwę organizacji, nr KRS: 0000361631 i ewentualnie na jaki szczegółowy cel mają zostać przeznaczone pieniądze.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

STOWARZYSZENIA “OPOKA” za rok 2013

Stowarzyszenie od ponad 3 lat stale prowadzi działalność pożytku publicznego, wszyscy członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej spełniają wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie ze statutem działa jako dobrowolna organizacja społeczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.4.1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), prowadząca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

Realizowane są stale i aktywnie cele statutowe Stowarzyszenia: działanie na rzecz rozwoju regionu, promowanie prozdrowotnego trybu życia oraz pomoc ludziom znajdującym się w nagłej potrzebie głównie w związku z pogorszeniem stanu zdrowia i problemami natury prawnej. Realizuje się zadania publiczne, współpracując z samorządami w działaniach na rzecz promocji i rozwoju regionu, ochrony środowiska, ekologii, rozwoju turystyki krajowej, sportu i rekreacji, szerzenia i propagowanie kultury lokalnej i regionalnej (Starostwo w Kraśniku, Urząd Miasta Kraśnik, Urząd Miasta i Gminy Annopol).Realizowane były działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia rozumianego zgodnie z definicją WHO jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny jednostki. działanie charytatywne na rzecz osób potrzebujących ze względu na nagłe pogarszający się stan zdrowia i trudną sytuację życiową, a zwłaszcza chorych, bezrobotnych, biednych, niepełnosprawnych, uzależnionych, ofiar wypadków, klęsk żywiołowych, przestępstw, pomyłek administracyjnych i błędów systemu prawno-administracyjnego oraz potrzebujących wsparcia na skutek innych sytuacji życiowych, bez względu na miejsce zamieszkania, pomoc dla rodzin. Wspierano działania w obszarze samorządności, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, rolnictwa, ekologii, nauki, przedsiębiorczości, ochrony zdrowia i swobód obywatelskich. Udzielono wsparcia działalności służby zdrowia i placówek medycznych Kraśnika. Zorganizowano we współpracy z MOPS w Kraśniku w okresie 1.07-31.10.2013 terapie osób uzależnionych i współuzależnionych w celu przeciwdziałania skutkom nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych ( 8 spotkań terapeutycznych, ogółem 64 godziny terapii). Na bieżąco reaguje się na potrzeby społeczności lokalnej.

W dniach 19-21.07.2013 grupa rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia uczestniczyła  w organizacji imprezy historycznej w Kutnie  “Odyseja historyczna”.    Wraz z 3 kołami łowieckimi zorganizowana została impreza masowa kulturalno-historyczna ”Hubertus Ułańsko-Myśliwski”, w której uczestniczyło kilka tysięcy widzów, zaproszonych zostało kilkanaście grup rekonstrukcyjnych i zespołów ludowych z całej Polski. Grupa rekonstrukcyjna występowała gościnnie w kilkunastu imprezach charytatywnych w 5 województwach Polski, dając bezpłatne pokazy jazdy konnej i władania bronią oraz rekonstrukcje bitewne

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: publikowanie materiałów, organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji (zorganizowano m.innymi ogólnopolskie konferencje w Nałęczowie pod honorowym patronatem Radia Lublin: “Spółdzielczość dawniej i dziś” i “Każdy może być skazany”), prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie polityki prozdrowotnej, rozwoju aktywności społecznej, organizowanie i prowadzenie szkoleń, praktyk, organizowanie punktów pomocy medycznej i prawnej osobom potrzebującym i chorym, organizowanie form wsparcia dla osób znajdujących się w potrzebie- udzielono wsparcia finansowego, fundowanie zapomóg i stypendiów oraz innych działań charytatywnych odpowiadających organizacji użytku publicznego 12 osobom. Pomoc w budowie i konserwacji obiektów i infrastruktury służącej turystyce krajowej, agroturystyce, ekologii, rekreacji i ochronie zdrowia,inspirowanie, organizowanie, wspieranie i współudział przy tworzeniu i rozwoju placówek medycznych i inicjatyw służących profilaktyce zdrowotnej, leczeniu oraz pomocy społecznej. Organizowane były imprezy turystyczne (2 spływy kajakowe: rzeką Sanną, Wisłą, rajd samochodami terenowymi “Jeep-Andrzejki”, 3 rajdy konne), sportowych (zawody jeździeckie, kajakowe, narciarskie), rozrywkowych (7 pikników, ognisk, koncertów muzyki ludowej, “Nadwiślańskie Spotkania Ułańskie”, “Kulik Ułański”, “Sobótki Nadwiślańskie”, dożynki) i kulturalno – edukacyjnych (rekonstrukcja bitwy z 1920 roku,obchody święta 24-Pułku Ułanów Kraśnickich, Święta Niepodległości), rozwijanie pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań. Stowarzyszenie uczestniczyło w obchodach 150 rocznicy Bitwy pod Mostami z odsłonięciem pomnika. Udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej, materialnej i intelektualnej osobom i jednostkom organizacyjnym podejmującym działania zgodne z celami Stowarzyszenia oraz współdziałanie z jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą.Udzielona była pomoc w pozyskiwaniu funduszy i pisaniu projektów 5 przedsiębiorcom. W celu pozyskiwania funduszy na cele realizacji zadań statutowych i zadań publicznych prowadzona jest działalności gospodarcza.Rozwijana jest współpraca z samorządem lokalnym oraz organizacjami społecznymi, rządowymi, sportowymi i religijnymi. Zorganizowano jednostki organizacyjnym realizującym cele Stowarzyszenia, w tym: Centrum Szerzenia Kultury i Wolontariatu, Organizacja Pomocy Ofiarom Kryminalnym i Administracyjnym „OPOKA” z Kliniką Prawno-Medyczną i Zakładem Expertyz Sądowych z Zakładem Medycyny Sądowej, Towarzystwo Historyczne ze Szwadronem 24-Pułku Ułanów i Muzeum Wsi w Maruszowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opoczańskiej w Annopolu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kraśnickiej, Koło Muzyczno-Tearalne, Centrum Ratownictwa Medycznego AMBULANS (zabezpieczenie imprez masowych specjalistycznym zespołem ratownictwa pojazdem sanitarnym, Poradnia Medycyny Sportowej i Medycyny Pracy, Zakład Usługowo-Handlowy, Szkolenia i Pośrednictwo Usług, Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń i innych. Prowadzone jest śledzenie procesów sądowych i postępowań administracyjnych w celu inspiracji aktywności opiniotwórczej i inicjatyw legislacyjnych. Medialne inspirowanie oddźwięku społecznego prowadzone jest poprzez działalność wydawniczą tygodnika „Gazeta Opoka” poz. Rej.Pr.1229.

W strukturze Stowarzyszenia działają jednostki organizacyjne: Gazeta Opoka, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opoczańskiej w Annopolu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku, Centrum Krzewienia Kultury i Wolontariatu, Poradnia Medcyny Sportowej (badania sportowców), Poradnia leczenia uzależnień (organizacja terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wychowanie w duchu trzeźwości, profilaktyka uzależnień i  patologii społecznych), Centrum Ratownictwa Ambulans  (szkolenia  pierwszej pomocy, zabezpieczanie imprez masowych), Organizacja Pomocy Ofiarom Kryminalnym i Administracyjnym „OPOKA” z Kliniką Prawno-Medyczną i Zakładem Expertyz Sądowych z Zakładem Medycyny Sądowej (porady prawne, skarbowe i sądowo-lekarskie, reprezentacja w sądzie i przed urzędami, odszkodowania), Towarzystwo Historyczne ze Szwadronem 24-Pułku Ułanów i Muzeum Wsi w Maruszowie z Wystawą Wojskowości w Modliborzycach, Koło Muzyczno-Teatralne. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w realizacji powyższych celów statutowych do współpracy dla szeroko pojętego dobra publicznego, do współorganizacji akcji kulturalno-oświatowych, turystycznych i charytatywnych, współuczestniczenia w życiu społecznym regionu.

W roku 2013 Stowarzyszenie udzieliło bezpłatnej pomocy i wsparcia 420 osobom: ludziom znajdującym się w nagłej potrzebie głównie w związku z pogorszeniem stanu zdrowia, uzależnionym i z problemami natury prawnej. Wykonano 98 bezpłatnych badań sportowców dla okolicznych gminnych klubów sportowych. Stowarzyszenie współorganizowało 4 imprezy kulturalno-oświatowe we współpracy ze Starostwem w Kraśniku oraz Urzędem Miejskim w Kraśniku i w Annopolu, w których wzięło udział wiele tysięcy osób. Współorganizacja charytatywnej akcji Lokomotywa w Lublinie- pokazy i kursy pierwszej pomocy medycznej dla młodzieży szkolnej w Lublinie – przeszkolono 4 grupy, współfinansowanie nagród i dyplomów.

By zapewnić transparentność rozliczeń finansowych wszystkie przepływy pieniężne dokonywane są za pośrednictwem przelewów bankowych na koncie Stowarzyszenia.