Marzena Rudnicka – Rada programowa

Marzena Rudniocka

Marzena Rudnicka –  Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, którego celem jest wspieranie działań na rzecz gospodarki senioralnej i rozwijanie w tym obszarze współpracy między interesariuszami: organami administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcami, ośrodkami badań społecznych i organizacjami seniorów.

Instytut realizuje cele poprzez:

 1. prowadzenie badań naukowych oraz przedsięwzięć edukacyjnych i wydawniczych w zakresie rozwoju gospodarki senioralnej w ujęciu interdyscyplinarnym;
 2. podejmowanie i wspieranie działalności służącej zrównoważonemu rozwojowi gospodarki senioralnej;
 3. wspieranie rozwoju nauki, edukacji i oświaty przyczyniającego się do rozwoju gospodarki senioralnej;
 4. wspieranie działalności służącej upowszechnianiu i ochronie praw seniora,
 5. wdrażanie i upowszechnianie pragmatycznych rozwiązań dotyczących problemów mieszkań dla seniorów w warunkach gospodarki rynkowej;
 6. opracowywanie programów kształcenia i organizowanie procesów doskonalenia kadr dla podmiotów zewnętrznych, programy stypendialne dla młodzieży szkolnej, akademickiej i wolontariuszy oraz organizowanie procesów doskonalenia kadr dla podmiotów zewnętrznych,
 7. prowadzenie współpracy z instytucjami naukowymi i organizacjami gospodarczymi z zagranicy w zakresie gospodarki senioralnej;
 8. doradztwo dla administracji publicznej – rządowej i samorządowej – w zakresie realizacji polityki gmin i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju, programów rewitalizacji oraz innych polityk lokalnych przyczyniających się do rozwoju gospodarki senioralnej;
 9. doradztwo dla organizacji zawodowych i podmiotów gospodarczych w zakresie rynku nieruchomości, w tym planowania przestrzennego, mieszkalnictwa i humanizacji osiedli;
 10. wymianę doświadczeń i standardów pomiędzy uczestnikami rynku usług senioralnych, w tym między rynkami rozwijającymi się i rozwiniętymi;
 11. opracowywanie i wprowadzanie certyfikacji oraz klasyfikacji placówek i usług senioralnych,
 12. prowadzenie oraz wspieranie (finansowe, rzeczowe lub organizacyjne):
  • działań służących wyrównywaniu szans osób starszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem;
  • programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;
  • działań wspierających rozwój poprzez innowacyjność;
  • poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
 13. organizowanie pomocy oraz usług świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych i innych jednostek zainteresowanych wykorzystaniem doświadczeń Fundacji;
 14. stymulowanie oraz opiniowanie inicjatyw gospodarczych i rozwiązań legislacyjnych;
 15. organizację kongresów, sympozjów i stypendiów naukowych;
 16. przyznawanie nagród dla osób i instytucji wyróżniających się w realizacji statutowych celów Fundacji.