Posiedzenie Seminaryjne Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP dnia 4 października 2016 r. Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce

Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce

– 9.30 – Rejestracja uczestników

– 10.00 – Otwarcie seminarium

Marszałek Senatu

– dr Piotr Benedykt Zientarski, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP

           – prof. dr hab. Jan Szmidt, J. M. Rektor Politechniki Warszawskiej

– bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, J. M. Rektor-Komendant SGSP

           – prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

– prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

  – asp. szt. Grzegorz Nems, Przewodniczący Zarządu Głównego Związków Zawodowych Policjantów; Wiceprzewodniczący Federacji Służb Mundurowych i Publicznych

– dr Marek Woch, Prezes Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji

– dr inż. Maciej Możejewski, Prezes Instytutu Otwartego Społeczeństwa

 

          10.20 – prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Administracja celna, jako element struktury administracji publicznej

          10.30 – prof. dr hab. Witold Modzelewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Czy możemy zwiększyć dochody budżetowe z akcyzy i podatku od towarów i usług o 50 mld zł?

          10.40 – prof. SAN dr hab. Konrad Raczkowski, Wydział Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk, Stabilne finanse publiczne, jako filar i warunek odpowiedzialnego rozwoju

          10.50 – prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski, Realizacja konstytucyjnej zasady równości na przykładzie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r.

          11.00 – prof. SGH dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa, Rola i znaczenie Służby Celnej w strukturach państwa

          11.10 – dr inż. Maciej Możejewski, Instytut Otwartego Społeczeństwa, Paradygmaty ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w Polskiej Służbie Celnej

          11.20 – dr Andrzej Halicki, Przepisy wprowadzające Krajową Administrację Skarbową

11.30 – rachm. Jolanta Haron, Wiceprzewodnicząca ZZ CELNICY PL, Historia Służby Celnej

11.40 – Przerwa

12.20 – dr Paweł Gojdycz, Kompetencje Służby Celnej w zakresie ochrony środowiska i nadzoru rynku w obrocie pozataryfowym

12.30 – adw. Roland Szymczykiewicz, Status prawny funkcjonariuszy Służby Celnej a status funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych

12.40 – rew. Michał Dąbrowski, Służba Celna w społecznym świecie przejścia granicznego

12.50 – podkom. Maria Mrugała, Efekty zwalczania przestępczości przez Służbę Celną

13.00 – rachm. Sławomir Siwy, Przewodniczący ZZ CELNICY PL, Służba Celna możliwości pozyskania dodatkowych wpływów budżetowych

13.10 – Sławomir Wysocki, Społeczna Akademia Nauk, Zarządzanie przez cele w Służbie Celnej – eksperckie spojrzenie z boku

13.20 – dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK, (Izba Skarbowa w Lublinie) i dr Artur Krukowski
(I US w Lublinie), Uwagi przyczynkowe w zakresie tematyki konferencji.

13.30 – Dyskusja i podsumowanie seminarium – wnioski de lege ferenda