Tezy programowe Marka Woch niezależnego kandydata KWW Społecznej Demokracji do Senatu RP z okręgu nr 17, powiaty: bialski, parczewski, radzyński oraz miasto Biała Podlaska.

Szanowni Państwo

W oparciu o postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 sierpnia 2015 r. o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego – Komitet Wyborczy Wyborców Społecznej Demokracji, w celu zgłaszania kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. przystąpiliśmy do działania w poszczególnych okręgach wyborczych.

Marek Woch niezależny kandydat KWW Społecznej Demokracji do Senatu RP z okręgu nr 17, który określony został na powiaty: bialski, parczewski, radzyński oraz miasto Biała Podlaska. Chciałbym się podzielić refleksjami jakie mi się nasunęły podczas licznych spotkań
i wymianie poglądów z mieszkańcami okręgu wyborczego.

Moja rodzinna miejscowość Kąkolewnica pow. radzyński, w której się urodziłem i wychowałem zaliczana jest do typowo rolniczych terenów Naszego Kraju ale podobnie jest również z innymi miejscowościami położonymi w powiatach: bialskim, parczewskim oraz radzyńskim. Wsłuchując się w głos mieszkańców, którzy pytają o program wyborczy postanowiłem podzielić się następującymi sugestiami jakie słyszę w czasie spotkań.

Ogólna uwaga jest taka, że mieszkańcy potrzebują pomocy w realnych życiowych jednostkowych sprawach, z którymi się borykają na co dzień, i z różnych powodów nie mogą znaleźć rozwiązań. Natomiast mniejsze znaczenie mają ogólnie wypowiadane tezy, które nie mają bezpośredniego przełożenia na Ich codzienne życie, jednak są mieszkańcom znane.

Tematy, które mieszkańcy uważają za bardzo istotne, i które powinny być zawarte
w programie to:

 1. Niewystarczające konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie lokalizacji ferm wiatrowych.
 2. Niewystarczające konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie lokalizacji ferm zwierząt rzeźnych.
 3. Zwiększenie roli mieszkańców poszczególnych miejscowości w opiniowaniu planów likwidacji szkół i zwiększenie dotacji do ich działalności.
 4. Zwiększenie kontroli i nadzoru nad składowiskami odpadów i spalarni śmieci.
 5. Zwiększenie kwot dopłat bezpośrednich dla rolników zajmujących się produkcją żywności.
 6. Pomoc organów Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu spółdzielni zajmujących się skupem i przetwórstwem owoców miękkich.
 7. Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę, przy zwiększonym udziale przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, by te kwoty pozwalały na doprowadzenie areału do początkowej używalności.
 8. Długotrwałe wyjazdy osób do pracy za granicę lub do miast w Polsce oddalonych setki kilometrów od miejsc zamieszkania co powoduje zrywanie więzi rodzinnych.
 9. Pokonywanie znacznych odległości w poszukiwaniu pomocy medycznej co jest problematyczne ze względów logistycznych w przypadku osób starszych.

 

Ponadto mieszkańcy podnoszą tematy ogólnokrajowe co znaczy, że bardzo się interesują bieżącymi wydarzeniami społeczno-publicznymi w Polsce i na tzw. ,,świecie”. 

 Bardzo często pojawiają się tematy związane z:

 1. Powrotem do wieku emerytalnego wynoszącego odpowiednio: kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat.
 2. Brakiem zgody na prywatyzację lasów państwowych ponieważ jest to majątek narodowy.
 3. Opodatkowaniem dochodów banków będących w większości własnością kapitału zagranicznego.
 4. Zakazem handlu w niedziele i święta przez sklepy zatrudniające powyżej 5 osób.
 5. Uproszczeniem systemu podatkowego.
 6. Zmniejszeniem roli orzecznictwa pracowników kontroli finansowej.
 7. Przechodzeniem polityków z partii do partii, co powinno skutkować utratą mandatu przez posła lub senatora kiedy taka sytuacja zaistnieje.
 8. Osoby utożsamiające się z idami Społecznej Demokracji powinny pomagać bezinteresownie osobom pokrzywdzonym przez organy władzy publicznej różnych szczebli.
 9. Podejmowaniem działań, które przyczynią się do zwiększenia nakładów na służbę zdrowia i zwiększą dopłaty do leków refundowanych.
 10. Zwiększeniem dostępności do badań profilaktycznych przez dodanie klauzuli w kontraktach zawieranych między Narodowym Funduszem Zdrowia a podmiotami prowadzącymi placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ,,że w przypadku nie wykorzystania w kwartale 20-25% wartości kontraktu na badania, kwota podlega zwrotowi do NFZ”.
 11. Propagowaniem leczenia niepłodności przez stosowanie naprotechnologii. Szerzej na temat – http://www.proinvitro.pl/co-to-jest-naprotechnologia

 

Niniejsze tezy będą sukcesywnie aktualizowane po kolejnych spotkaniach z mieszkańcami, a także będą podejmowane w zasadnych wypadkach interwencje w poszczególnych organach władzy publicznej posiadających właściwe kompetencje.

Dotychczasowe interwencje jakie zostały przeze mnie podjęte na prośbę mieszkańców:

 1. Wystąpienie w dniu 6 sierpnia 2015 r. do Wójta Gminy Kąkolewnica z pisemnym pytaniem: ,,Czy w 2015 r. lub latach następnych przewidywana jest modernizacja ,,OSP” w sołectwie Sokule. Odpowiedź została udzielona – sprawa w toku.
 2. Wystąpienie do Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej Nr 806 Międzyrzec Podl. – Łuków.  Odpowiedź została udzielona – sprawa w toku. Droga nr 806 (1) Droga – Jelnica
 3. Prośba mieszkańców gm. Kąkolewnica o udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Sportu – Rady Gminy Kąkolewnica , które odbędzie się dnia 19 sierpnia 2015 roku o godz. 14.00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

1)    Otwarcie posiedzenia.
2)    Przyjęcie porządku posiedzenia.
3)    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4)    Rozpatrzenie skargi skierowanej  od nauczycieli  Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego  w Kąkolewnicy na cyt. „działalność dyrektora p. Ewy Mazur”
5)    Wolne wnioski.
6)   Zamknięcie posiedzenia.

Wnioski: Nastąpiły zmiany w kierownictwie szkoły.

4. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że przy modernizacji linii kolejowej Warszawa – Terespol na odcinku Obwodnica Międzyrzeca Podl. – granica Gminy Międzyrzec Podl. uległo likwidacji kilka przejazdów kolejowych, w tym jeden łączący Jelnicę z Kolonią Jelnica, przez co przejazd między tymi terenami wydłużył się o kilka kilometrów, gdy chce się korzystać z przejazdu przy  przystanku Misie PKP.

5. Ograniczenie kursów autobusowych PKS Oddział Międzyrzec Podl. na trasie Międzyrzec Podl. – Trzebieszów.