PROGRAM SPOŁECZNEJ DEMOKRATYZACJI PAŃSTWA POLSKIEGO

Przy okazji POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, w którym zawarto m.in. pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?” należałoby zadać pytanie: „W jaki sposób dokonywać „naboru” kandydatów do Sejmu RP i Senatu RP”.

Szanowni Państwo proszę potraktować propozycję jako głos rozpoczynający dyskusję publiczną odnośnie wyłaniania osób do służby publicznej.

PROGRAM SPOŁECZNEJ DEMOKRATYZACJI PAŃSTWA POLSKIEGO POWINIEN OPRZEĆ SIĘ NA DWÓCH DEMOKRATYCZNYCH STRUKTURACH:

– Jedna struktura odgórnie powołana przez Krajowego Przedstawiciela i Otwartego Zgromadzenia Obywateli Polskich. Składająca się z jego pełnomocników wyłonionych w drodze konkursu i zweryfikowanych przez odpowiedni Regulamin z pośród obywateli uspołecznionych i kompetentnych o najwyższym poziomie etyczno-moralnym i potencjale społecznym.

– Druga struktura oparta na mężach społecznego zaufania, wyłonionych w oddolnych demokratycznych wyborach, z pośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu opartego o odpowiedni Regulamin, wybieranych na otwartych spotkaniach mieszkańców miast, wsi i osiedli oraz dużych środowisk społecznych, gospodarczych i zawodowych.

Składniki programu przygotowane do wdrożenia.

Dotychczas dokonywane były nabory kandydatów do funkcji publicznych w oparciu o oceny nie zawsze znane Obywatelom. Należy w przeciwieństwie do dotychczasowych praktyk zastosować jawne kryteria np. Konkursową Ankietę Personalną i podjąć próbę doprowadzenia do wyłonienia najwartościowszych obywateli, jako kandydatów pretendujących do organów trój władzy państwowej.

Jeżeli propozycja spotka się z zainteresowaniem kontynuacji tematu to Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji opracowało:

1. projekt REGULAMINU WYŁANIANIA I WARTOŚCIOWANIA KANDYDATÓW NA RADNYCH, POSŁÓW, SENATORÓW (Regulamin WiWK);
2.  program powołania Obywatelskiego Komitetu Wyborczego Wyborców;
3. program roty Przysięgi Obywatelskiego Komitetu Wyborczego Wyborców;
4. program tworzenia obywatelskiej struktury Obywatelskich Sztabów. 
5. Konkursową Ankietę Personalną, która z (Regulaminem WiWK) wyłoni osoby i uporządkuje struktury obywatelskie;
6. program uroczystego 1 Otwartego Zgromadzenia Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej (1 OZORP).